Kursplan för Andraspråksinlärningsforskning

Second Language Acquisition Research

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN274
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-01-17
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-03-06
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen inklusive 60 hp lingvistik eller annat språkvetenskapligt ämne

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår också som en valbar delkurs i Lingvistik D, och som en valbar kurs på Logopedprogrammets sjunde termin.

Mål

Kursen syftar till att ge studenten fördjupad kunskap om centrala frågeställningar, teorier och undersökningsmetoder som är gällande i modern andraspråksinlärningsforskning, med fokus på inlärarens språkutveckling.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

* redogöra för centrala andraspråksinlärningsteorier och kritiskt reflektera över deras empiriska bas

* redogöra för och kritiskt reflektera över de viktigaste modeller som föreslagits för att beskriva andraspråksutveckling

* beskriva centrala ämnen inom fonologi, morfosyntax, pragmatik och lexikon där andraspråksutveckling har undersökts i ett flertal språk

* beskriva och jämföra språkundervisningsmetoder och inlärningsstrategier, samt kritiskt reflektera över läromedel i främmande och andraspråk i ljuset av aktuella rön från språkinlärningsforskningen

* självständigt analysera, beskriva och jämföra muntligt och skriftligt material från inlärarspråk

* beskriva och använda vanliga metoder för att samla in inlärarmaterial

* aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner genom att kritiskt presentera litteratur och egna resultat från mindre forskningsuppgifter i andraspråksinlärning

Innehåll

Teorier inom forskningen kring andraspråksinlärning. Diskussion av representativa studier rörande andraspråkets fonologi, morfologi, syntax och pragmatik. Undersökningsmetodik och presentation och tolkning av resultaten. Studiernas skilda teoretiska bakgrund. Viktiga debatter mellan forskare tillhöriga skilda skolor. Interimspråkets grammatik. Generella aspekter som transfer, inflödets roll och ålderns betydelse. Analyser av inlärardata utgör ett viktigt inslag.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsninar, övningar, empiriskt grupparbete och diskussioner av vetenskapliga artiklar som lästs och förberetts hemma. Kurslitteraturen är på engelska, medan annat kursmaterial t.ex. inlärarmaterial är på engelska, svenska och andra språk. Undervisningen och examinationen sker på engelska, om inte läraren och studenterna kommer överens om annat.

Examination

Examination sker genom bedömning av de studerandes aktiva deltagande i kursens övningar och seminariediskussioner, i form av inlämningsuppgifter, samt genom hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • White, Lydia Second language acquisition and universal grammar

  New York: Cambridge University Press, 2003

  Utvalda kapitel

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dikken, Marcel den; Tortora, Christina The function of function words and functional categories

  Amsterdam: Benjamin, 2005

  s 41-77 (Bohnacker, Ute, 2005. Nonnative acquisition of Verb Second: On the empirical underpinnings of universal L2 claims)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bohnacker, Ute Rosén, Christina The clause-initial position in L2 German declaratives : Transfer of information structure

  Ingår i:

  Studies in second language acquisition

  vol. 30 (2005) nr. 4 s. 511-538

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • The relevance of information organization to second language acquisition studies : The descriptive discourse of advanced adult learners of German Carroll, Mary Murcia-Serra, Jorge; Watorek, Marzena; Bendiscioli, Alessandra

  Ingår i:

  Studies in second language acquisition

  (2000) nr. 22 s. 441-446

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Archibald, John Second language acquisition and linguistic theory

  Malden, Mass.: Blackwell, 2000

  s. 64-101 (Young-Scholten, Martha & John Archibald, 2000. Second language syllable structure.) s 156-186 (Schwartz, Bonnie D. & Rex A. Sprouse, 2000. When syntactic theories evolve: Consequences for L2 acquisition research.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Doughty, Catherine J.; Long, Michael H. The handbook of second language acquisition

  Oxford: Blackwell, 2003

  Utvalda kapitel

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ellis, Rod; Barkhuizen, Gary Analysing learner language

  Oxford: Oxford University Press, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Herschensohn, Julia Rogers; Young-Scholten, Martha The Cambridge handbook of second language acquisition

  Cambridge: Cambridge University Press, 2013

  Utvalda kapitel

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ritchie, William C.; Bhatia, Tej K. The new handbook of second language acquisition

  2. ed.: Bingley, UK: Emerald, 2009

  Utvalda kapitel

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Utvalda kapitel

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Grüter, Theres Another take on the L2 initial state: Evidence from comprehension in L2 German 2005/2006

  In: Language Acquisition 13 (4): 287-317,

  Obligatorisk

 • Yip, Virginia; Matthews, Stephen Syntactic transfer in a Cantonese-English bilingual child. In: Bilingualism: Language and Cognition

  *, 2000

  Vol.3 No. 3, pp.193-208

  Obligatorisk

Annan litteratur kan tillkomma.