Kursplan för Handledd verksamhetsförlagd utbildning

Supervised Field Placement Training in Social Work

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 28 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC117
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-05-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-12-18
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 26, 2019
 • Behörighet: Godkänt betyg på Socionomprogrammet termin 1, 2 och 3 samt kurserna Det sociala arbetets metoder och Personlig och professionell utveckling, termin 4. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Mål

Kursens mål är att studenten tillägnar sig färdigheter, förmågor och kunskaper i det sociala arbetet på individ-, grupp- och samhällsnivå, utifrån en humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt. Vidare är målet att studenten tillägnar sig färdigheter i att kritiskt och teoretiskt reflektera över den egna professionella rollen och identiteten i det sociala arbetet.

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för och reflektera över olika VFU-platsers verksamhetsmål, organisation och samhällsorganisatoriska inplacering
 • kunna redogöra för och visa förståelse för sambandet mellan och betydelsen av det sociala arbetets teorier i praktiskt arbete
 • kunna redogöra för erfarenhetsbaserad kunskap om praktiskt socialt arbete såsom behovsbedömning, utredning, beslut och uppföljning samt om relevant arbetsuppgifter relaterade till arbetsledning och organisationsutveckling
Färdighet och förmåga
 • visa färdighet att på en grundläggande nivå kunna utöva socialt arbete i enlighet med lagar, författningar och styrdokument
 • visa förmåga att utreda och analysera sociala problem och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kunna ta emot handledning och reflektera över den egna läroprocessen
 • visa färdigheter att kommunicera, diskutera och visa förståelse av behovet av att kontinuerligt utveckla sin yrkeskompetens
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att göra åtgärdsbedömningar i socialt arbete utifrån etiska principer med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • visa förmåga till empati och professionellt bemötande av brukare och anhöriga
 • visa förmåga att kritiskt reflektera över maktfrågor och den egna personens betydelse i mötet med brukare och anhöriga
 • visa ett professionellt förhållningssätt till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper i socialt arbete
 • visa förmåga att kritiskt reflektera över den kommande yrkesrollen och det sociala arbetets yrkespraktik

Innehåll

Kursen innehåller och behandlar följande:

 • färdighetsträning i att med ett professionellt förhållningssätt genomföra arbetsuppgifter inom socialt arbete, såsom planering, utredningar, professionella samtal och dokumentation
 • handledning av verksamhetsförlagd utbildning inom det sociala arbetets olika verksamhetsområden
 • integrering och problematisering av teori och praktik i socialt arbete

Undervisning

Undervisningen består av handledning på VFU-platsen samt seminarier och föreläsningar på universitetet. Seminarierna är utformade för att ge studenterna möjlighet till erfarenhetsutbyte och därmed kunskap om och förståelse för olika områden inom det sociala arbetats fält. Deltagande i såväl den verksamhetsförlagda utbildningen, som deltagande i seminarier och föreläsningar är obligatoriskt. Frånvaro kan endast kompenseras om särskilda skäl föreligger. Ny examination sker vid ett senare tillfälle för missade obligatoriska moment.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, aktivt deltagande i seminarier och i den verksamhetsförlagda utbildningen. Ansvaret för bedömningen åvilar ansvarig lärare vid institutionen. Bedömningen görs utifrån ett skriftligt intyg från handledare, godkända seminarieuppgifter och deltagande i obligatoriska seminarier. I bedömningen beaktas studentens mognad, eget omdöme samt förmåga till kunskapstillämpning, reflektion och kritisk analys. För godkänt betyg (G) på hela kursen krävs närvaro vid VFU-platsen, godkänt betyg på den handledda verksamhetsförlagda utbildningen med intyg från handledare innehållande bedömning av kursmål, godkända skriftliga uppgifter samt aktivt seminariedeltagande. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Antalet gånger en student har rätt att genomgå och examineras på verksamhetsförlagd utbildning inom Socionomprogrammet begränsas till två (UFV 2018/1165).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Senaste upplaga gäller.

 • Payne, Malcolm Nilsson, Björn Modern teoribildning i socialt arbete

  3., svenska utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Akademikerförbundet SSR. Yrkesetiska riktlinjer för socionomer.

  Akademikerförbundet SSR,

  http://www.akademssr.se/

  Obligatorisk

 • Cajvert, Lilja VFU i praktiken : studentens handbok för verksamhetsförlagd utbildning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (http://www.manskligarattigheter.se/)

Socialstyrelsens handböcker - i samråd med handledare ska studenten välja och läsa den eller de av Socialstyrelsens handböcker som är relevanta för VFU-platsen.

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer: utöver detta ska studenten välja vetenskapliga artiklar som relaterar till ett aktuellt problem som rör VFU-platsens verksamhet.

Versioner av litteraturlistan