Kursplan för Aktuella trender i kemin

Current Trends in Chemistry

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB467
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 60 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för aktuella trender inom kemisk forskning, speciellt avseende vald specialisering inom masterprogrammet
 • självständigt utföra informationssökning i relevanta databaser
 • sammanfatta och kritiskt analysera vetenskapliga artiklar med särskild hänsyn till vetenskapliga metoder och frågeställningar
 • diskutera vetenskaplig etik och samhälleliga effekter av kemisk forskning och utveckling
 • bedöma och värdera olika typer av argument och informationskällor med relevans för programmet med medvetenhet om deras möjligheter och begränsningar

Innehåll

Val av och sökning i vetenskapliga databaser; genomgång av olika områden av aktuell kemisk forskning, dels gemensamt för alla men även i mindre grupper beroende på vald inriktning. dokumentation av vetenskapliga resultat. Problematik kring plagiat. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro på både föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftliga sammanfattningar av givna seminarier och under kursen presenterade forskningsområden.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.