Kursplan för Konstens ursprung: natur eller kultur?

The Origins of Art: Nature or Culture?

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ES058
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estetik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-10-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2019
 • Behörighet: 60 högskolepoäng inom humaniora/samhällsvetenskap
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten erhållit en fördjupning av de frågeställningar som berör konstens ursprung och utveckling och kunna:

 • använda de begrepp och distinktioner som är nödvändiga för att kritiskt granska och ta ställning till teorier och argument
 • redogöra för övergripande förståelse av konstens ursprung och utveckling
 • redogöra för och kunna ge en systematisk behandling av centrala nutida frågeställningar inom empirisk estetik
 • ha grundläggande kunskaper om filosofisk estetik
 • analysera styrkor och svagheter i de teorier vi studerar
 • använda teoretiska verktyg för att argumentera för och emot centrala teorier om estetiskt värde, konst och konstupplevelser

Innehåll

Målet för kursen är att få större förståelse för huruvida konsten enbart är en kulturell produkt eller om den (också) är ett uttryck för något som är en del av människans säregna natur. Vi angriper den centrala frågeställningen tvärvetenskapligt. Vi undersöker bland annat följande frågor: Vad lär grottkonsten oss om hur vår kapacitet för symboliskt tänkande utvecklades? Hur förklarar vi varför så många olika kulturer värderar bl.a. symmetri, proportion, regelbundna mönster, m.m.? Varför känner vi empati för fiktiva karaktärer?

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier eller handledning.

Examination

Kunskapskontrollen sker skriftligt och/eller genom examinerande seminarier.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2019

Kurslitteraturen består av ett kompendium av originaltexter.