Kursplan för Introduktion till informationsteknologi

Information Technology

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT051
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-05-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A9/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara övergripande hur Internet är konstruerat och fungerar, samt ge exempel på olika typer av dataintrång och hur man skyddar sig mot dessa.
 • använda de IT-resurser som används under utbildningen i enlighet med gällande regler.
 • kommunicera och söka information via Internet.
 • beskriva grundläggande principer för problemlösning och programutveckling samt ge exempel på olika programmeringsparadigm.
 • lösa några enkla problem med hjälp av programmering, samt förklara några grundläggande algoritmer och datastrukturer.
 • beskriva datorns funktion och konstruktion översiktligt samt konstruera och förklara några grundläggande logiska kretsar och genomföra enkla aritmetiska beräkningar med binära tal.
 • diskutera informationsteknologins roll i dagens samhälle, hur den tillämpas, vad hållbar utveckling innebär inom informationsteknologi samt etiska och juridiska aspekter på informationsteknologi.
 • presentera och diskutera material relaterat till kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.
 • bidra till ett konstruktivt samarbete utifrån olika roller i samarbetet.
 • planera, genomföra och reflektera över grupparbete samt diskutera betydelsen av kommunikation och samarbete i de egna studierna.
 • ge exempel på flera studietekniker samt analysera och variera sin egen studieteknik i syfte att effektivisera inlärningen.

Innehåll

En allmän introduktion till programmet, dess innehåll och syfte. Universitetets datorsystem och webbresurser, t.ex. Studentportalen, UpUnet-S, E-post. Att ansluta till universitetets datorsystem från andra datorer. Regler för studier och datoranvändning.
Introduktion till verktyg och programvaror, t.ex. kommandotolk, editeringsprogram och texthantering. Filhantering. Integritetsskydd, säker kommunikation och etiska bedömningar.
Introduktion till ämnet och dess historik. Orientering om datorns delar och funktion. Introduktion till digitalteknik, binär aritmetik, algoritmer, datastrukturer, datakommunikation och programvaruteknik. Problemlösning och introduktion till programmering.
Studieteknik, t.ex. planering, motivation, studiemål, studievanor, stress samt antecknings- och lästekniker. Skriftlig framställning. Processer i grupparbeten. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och handledning.

Examination

Uppgifter vid dator som redovisas skriftligt (2 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter (4 hp) samt muntligt och skriftligt individuellt prov (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej medtagas i examen tillsammans med 1DT027 Introduktion i datavetenskap eller 1DT031 Informationsteknologi.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.