Kursplan för Datorer och programmering

Computers and Programming

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD317
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda programmeringsspråket C++ genom att
  - förklara vad ett givet program utför
  - skriva program med grundläggande språkkonstruktioner inklusive klasser och objekt;
 • förklara grundläggande begrepp som algoritmformulering, källkod, editor, kompilator, kompilering, maskinkod, exekvering, kompileringsfel och logiska fel;
 • använda en programutvecklingsmiljö;
 • testa och felsöka program;
 • redogöra för principerna för objektorienterad programmering;

Innehåll

Algoritmer och problemlösning.
Programmering i C++: grundläggande språkkonstruktioner som enkla datatyper, in/utmatning, styrande satser, arrayer, strängar, funktioner och filhantering. Introduktion till objektorienterad programmering: klasser, objekt, inkapsling och aggregat. Kompilering, exekvering, testning och felsökning.

Undervisning

Kursen ges som nätkurs, där all kommunikation och handledning är helt nätbaserad.

Examination

Kontinuerlig examination i form av inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter de tidigare kurserna 1TD315 Datorer och programmering TDB1, 5 p och 1TD325 Datorer och programmering TDB2, 5 p och kan inte räknas i examen tillsammans med dessa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2019

Ingen kurslitteratur utöver det material som finns på kursens webbsidor krävs. Om bok önskas rekommenderas följande: