Kursplan för Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar

Information Technology: Possibilities and Challenges

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT110
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-11-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva funktionen hos och uppbyggnaden av en dators delar såsom dess styrenhet, minnessystem, och in- och utmatningssystem (I/O system).
 • beskriva funktionen hos komponenter i ett modernt datorsystem, t ex operativsystem, applikationsprogram, och databas.
 • förklara övergripande hur Internet är konstruerat och fungerar, samt redogöra för vanliga kommunikationsformer och deras tillämpbarhet.
 • ge exempel på olika typer av dataintrång och hur man skyddar sig mot dessa.
 • beskriva grundläggande principer för problemlösning och programutveckling samt ge exempel på olika programmeringsparadigm.
 • lösa några enkla problem med hjälp av programmering.
 • diskutera möjligheter och begränsningar hos IT-system samt föreslå realiserbara utökningar av befintliga system utifrån begreppen ovan.
 • diskutera informationsteknologins roll i dagens samhälle, hur den tillämpas, vad hållbar utveckling innebär inom informationsteknologi samt etiska och juridiska aspekter på användning av informationsteknologi.
 • diskutera konsekvenser av IT-användning i olika kontext.
 • presentera och diskutera material relaterat till kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Grundläggande begrepp, modeller och principer inom datorarkitektur, operativsystem, datakommunikation och databaser. Algoritmbegreppet och möjligheter och begränsningar för algoritmisk beräkning. Introduktion till programmering och informationssökning i databaser och på webben, datasäkerhet och datajuridik med fokus på datoranvändning. Samhälleliga, organisatoriska och etiska konsekvenser av IT användning.

Undervisning

Föreläsningar, Handledning

Examination

Inlämningsuppgifter som redovisas muntligt och skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.