Kursplan för Dinosauriernas tidsålder

The Life and Times of the Dinosaurs

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1PA046
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för jordens historia före och under dinosauriernas tidsålder
 • redogöra för de evolutionära steg som ledde till dinosauriernas uppkomst
 • redogöra för skillnaden mellan dinosaurier och andra reptiler
 • redogöra för de huvudsakliga grupperna av dinosaurier
 • redogöra för de karaktärer som är typiska för dinosaurier

Innehåll

Kursen ger en introduktion till jordens och livets utveckling, med särskild tonvikt på dinosauriernas tidsålder. Den täcker uppkomsten och evolutionen av såväl dinosaurier som andra ryggradsdjur under de paleozoiska och mesozoiska tidserorna fram tills dinosauriernas utdöende. Moderna teorier presenteras, och det ingår även två besök till Evolutionsmuseet i Uppsala.

Undervisning

Föreläsningar samt två obligatoriska museiövningar.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), skriftlig hemtenta (uppsats) motsvarande (3 hp) samt obligatoriska moment motsvararande (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Fastovsky, David E.; Weishampel, David B.; Sibbick, John. Dinosaurs : a concise natural history

  Cambridge: Cambridge University Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fastovsky, David E.; Weishampel, David B.; Sibbick, John. Dinosaurs : A Concise Natural History

  Leiden: Cambridge University Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst