Kursplan för Bioinformatik på nätet

Bioinformatics on the Web

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG425
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-11-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  60 hp biologi alternativt 45 hp biologi och 15 hp kemi eller geovetenskap.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Söka efter biologisk information på webben.
 • Använda enkla datorbaserade verktyg för studier av DNA-sekvenser och proteinstrukturer.
 • Lösa biologiska problem med hjälp av bioinformatiska verktyg.
 • Tolka resultat vid användning av datorbaserade metoder.

Innehåll

Följande problemområden ingår: Sammanställning av sekvensdata. Grundläggande sekvensanalys. Databaser och databassökningar. Mönster i DNA-sekvenser. Sekundärstrukturer. Proteiners tredimensionella strukturer. Linjeringar. Fylogenetiska rekonstruktioner. Metaboliska rekonstruktioner.

Undervisning

Undervisningen ges i form av en serie problembaserade datorövningar.

Examination

Problembaserade datorövningar (3 hp). Dessutom anordnas ett övergripande prov vid slutet av kursen (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ingen kurslitteratur från bokhandeln