Kursplan för Vindkraftsprojektering

Wind Power Development and Management

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV147
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftprojektering A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och analysera hållbarhet och utbyggnadspotential hos energikällor
 • identifiera och förklara ett vindkraftsprojekts olika faser
 • identifiera, analysera och värdera förutsättningar samt regelverk för vindkraftsutbyggnaden
 • redogöra för och värdera kontrakt som rör vindkraftprojekt samt bedöma försäkrings- och kompensationsersättningar
 • utföra och värdera enkla kostnadsanalyser samt värdera grundläggande förutsättningar för finansiering av vindprojekt
 • redogöra för den grundläggande strukturen och innehållet i ett examensarbete på avancerad nivå och kritiskt reflektera över forskningsresultat och metodik
 • muntligt och skriftligt klart redogöra för en frågeställning inom vindkraftsområdet, individuellt eller i grupp
 • redogöra för gruppdynamikens betydelse för framgångsrika team
 • beskriva sitt motiverande värdesystem samt sina lärstilar

Innehåll

I kursen ingår studier om hållbar utveckling och energikällor samt deras utbyggnadspotential. Grundläggande matematiska och fysikaliska begrepp behandlas. Vidare ges en introduktion till vindkraftens förutsättningar som tar upp hur ett vindkraftverk fungerar, planering för vindkraft, miljöhänsyn, lokalisering och ekonomiska aspekter. De olika faserna i vindkraftsprojekt studeras. Det ingår en individuell projektuppgift där studenten undersöker möjligheten att bygga vindkraft på en specifik plats. Dessutom introduceras kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, statistisk analys och upplägg av experiment tillsammans med akademisk argumentation. Muntlig och skriftlig presentation i ett vetenskapligt sammanhang behandlas och övas inom kursen. Gruppdynamik, olikheter och olika värderingar diskuteras. Students lärstilar och motiverande värdesystem kartläggs och diskuteras. Kompetensinventering genomförs samt studenter ger återkoppling på andra studenters presentationer och ett gruppkontrakt upprättas.
Studiebesök till en vindkraftpark ingår. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder behandlas.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupp- och fältarbete.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, workshop, studiebesök och förhandlingsövning 7 hp
Muntliga presentationer 3 hp

Skriftlig projektrapport 5 hp

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Everett, Bob Energy systems and sustainability : power for a sustainable future

  2. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2012

  Kapitel 1 och 14.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Technology Roadmap - Wind Energy 2013 edition

  IEA, 2013

  http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/technology-roadmap-carbon-capture-and-storage-2013.html

  Sammanfattningen är obligatorisk.

  Obligatorisk

 • Costanza, Robert The value of the world's ecosystem services and natural capital

  Ingår i:

  Nature

  vol. 387 (1997) s. 253-260

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rockström, Johan et al A safe operating space for humanity

  Institutionen för geovetenskaper, 2010

  Nature 461, sidor 472 - 475

  Obligatorisk

 • Learning from wind power : Governance, societal and policy perspectives on sustainable energy Szarka, Joseph.; Cowell, Richard.; Ellis, Geraint.; Strachan, Peter A.; Warren, Charles.

  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012

  Sidor 1 till 37.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kompletterande material

  Institutionen för geovetenskaper,

  Delas ut vid kursstart

  Obligatorisk

 • Tonnquist, Bo Project management : [a guide to the theory and practice of project, program and portfolio management, and organizational change]

  2., [rev.] ed.: Stockholm: Sanoma utbildning, 2012

  Kapital 2 - 6, 150 pages.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Noothout,, P The impact of risks in renewable energy investments and the role of smart policies.

  DiaCore, 2016

  The impact of risks in renewable energy investments and the role of smart policies.

  Kapital 1-4.

  Obligatorisk

 • Swales, John M.; Feak, Christine B. Academic writing for graduate students : essential tasks and skills

  3., [rev. and expanded] ed.: Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Graff, Gerald.; Birkenstein, Cathy.; Burke, Jim They say / I say : the moves that matter in academic writing

  Third Edition.: New York: W.W. Norton & Company, 2014.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 1 Onshore: Potential Effects

  Exeter: Pelagic Publishing, 2017

  Läs sidor 1-20 och 241-271.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Perrow, Martin R. Wildlife and wind farms, conflicts and solutions : Volume 2 Onshore: Monitoring and Mitigation

  Pelagic Publishing, 2017

  Se bibliotekets söktjänst