Kursplan för Artificiell intelligens för spelprogrammering 2

Artificial Intelligence for Game Programming 2

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD810
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-12-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-12-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 05, 2019
 • Behörighet: 7,5 hp i programmering med C++
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs och ges inom huvudområdet datavetenskap.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • utveckla strategiska AI-applikationer för spel som schack och Stratego,
 • implementera AI i spel där slumpfaktorer i hög grad påverkar utgången, samt
 • uppvisa grundläggande förståelse för matematisk spelteori

Innehåll

AI i spel med perfekt information. Utveckling av datorbaserat schack och studium av metoder applicerbara på spel såsom Othello och Go, inklusive implementering av metoder som minimax, alfa-beta-reduktion samt optimering av dragordning. AI i spel utan perfekt information. Utveckling av datorbaserat Stratego, med och utan sannolikhetsmodeller som grund. Studium av beslutssituationer och metoder såsom simultana spel samt Nash-jämvikt. Kursen avslutas med ett projekt inom AI som i regel kan väljas fritt och som genomförs individuellt eller i grupp.

Undervisning

Undervisningen sker på engelska.
Kursen ges i form av föreläsningar, återkoppling på laborationer och projekthandledning.

Examination

Examination sker i form av tre inlämningsuppgifter varav den sista utgörs av ett projektarbete. Som betyg på inlämning 1-2 används något av uttrycken U, G eller VG. Som betyg på projektet används något av uttrycken U eller G. För betyget G på hela kursen krävs att samtliga inlämningsuppgifter är godkända. För betyget VG på hela kursen krävs VG på inlämningsuppgift 1-2 samt G på projektet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter delar av kursen Artificiell intelligens för spelprogrammering II (TSD726) vid Högskolan på Gotland.
Kursen överlappar/ersätter delar av kursen Artificiell intelligens för spelprogrammering II (5SD039) vid Uppsala universitet
Kursen överlappar/ersätter delar av kursen Artificiell intelligens för spelprogrammering II (5SD801) vid Uppsala universitet

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur tillhandahålls kostnadsfritt vid kursstart bestående av en e-bok Strategic AI Programming, Mikael Fridenfalk, 2019