Kursplan för Användning av MATLAB

Using MATLAB

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD311
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A9/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda MATLAB:s utvecklingsmiljö på ett effektivt sätt;
 • skriva egna välstrukturerade program i MATLAB;
 • välja och använda MATLAB:s inbyggda funktioner och använda dessa för att lösa beräkningsproblem och för att visualisera resultat;
 • överföra ett tillämpningsproblem och en matematisk modell till kod i MATLAB;
 • redovisa resultat från MATLAB, t.ex. grafik och kod, på ett välstrukturerat sätt.

Innehåll

MATLAB:s utvecklingsmiljö, datatyper, inbyggda funktioner och aritmetiska uttryck, MATLAB-filer (m-filer, mat-filer), import och export mellan MATLAB och andra filformat. Att skriva egna program och att överföra från en problemställning till programkod. Grundläggande programstrukturer (if, for och while), script-filer (kommandofiler) och funktioner. Att skriva egna funktioner och att skriva program som innehåller flera underprogram, parameteröverföring, algoritmbegreppet. Felhantering med try-catch. Beräkningar med MATLAB: linjära ekvationssystem, minstakvadratanpassning, interpolation, nollställen, ordinära differentialekvationer och integraler.

Undervisning

Kursen ges som nät/distanskurs. Kommunikation och handledning är helt nätbaserad. Undervisningen sker på svenska.

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter. För högre betyg ges en särskild hemuppgift alternativt hemtentamen. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursens innehåll överlappar med grundläggande kurser i beräkningsvetenskap/numerisk analys som innehåller MATLAB-användning, t.ex. 1TD393 Beräkningsvetenskap I och 1TD394 Beräkningsvetenskap DV. Kursen kan därför inte tillgodoräknas i examen samtidigt med dessa kurser.
Kursen kan normalt inte ersätta grundläggande kurser i beräkningsvetenskap på utbildningsprogram inom t.ex. civilingenjörsutbildningen. Eftersom kursens fokus ligger på MATLAB-användning och inte beräkningsveteskap är det beräkningsvetenskapliga djupet inte är tillräckligt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

En av nedanstående böcker:

En av nedanstående böcker:

 • Hanselman, Duane C.; Littlefield, Bruce Mastering MATLAB

  Upper Saddle River, N.J.: Pearson, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moore, Holly. MATLAB for engineers

  3rd ed.: Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk