Kursplan för Datorarkitektur

Computer Architecture

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT093
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-08-29
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 15 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgångna Algebra I och Programkonstruktion och datastrukturer.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för hur moderna datorsystem är uppbyggda, inklusive detaljer om pipelines, minnesorganisation, virtuellt och fysiskt minne samt minnesteknologi.
 • redogöra för principerna för konstruktion av instruktionsuppsättningar, övergripande beskriva vad som sätter begränsningar för datorsystem avseende bandbredd, effektförbrukning och kylning.
 • redogöra för hur datorsystem interagerar med omvärlden genom in- och utmatningssystem samt avbrott.
 • skriva korta program i assemblerspråk för att styra ett datorsystem och dess interaktion med omvärlden.
 • redogöra för hur synkroniseringstekniker kan användas för att hantera samtidighet i datorsystem, och bedöma deras lämplighet i olika situationer.
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Modeller och principer för moderna datorsystem. Assemblerprogrammering, maskinoperationer och instruktioner. Minnesorganisation, bussar, in- och utmatningsenheter. Centralenhetens uppbyggnad, kontrollenhet, ALU, pipelining. Arkitekturer för flerkärniga system. Problem som kan uppkomma i samband med samtidighet, t.ex. data race, dödläge, ömsesidigt uteslutande. Praktisk användning av kunskaperna genom arbete i grupp. Presentationsteknik.

Undervisning

Föreläsningar , laborationer och uppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp), muntlig och skriftlig redovisning av laborationer och uppgifter (5 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Patterson, David A.; Hennessy, John L. Computer organization and design : the hardware/software interface

  4. ed.: Amsterdam: Elsevier Morgan Kaufmann, cop. 2009

  Preliminär

  Se bibliotekets söktjänst