Kursplan för Internet of things

Internet of Things

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT094
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Programmeringsteknik och Sannolikhet och statistik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara övergripande hur Internet generellt och Internet of Things fungerar.
 • redogöra för begränsningar och möjligheter för trådlösa och mobila nätverk för Internet of Things.
 • använda generella mätverktyg för att fastställa realtidsprestanda hos paketbaserade nätverk.
 • analysera kompromisser i sammankopplade trådlösa inbyggda sensornätverk.

Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

● Internet i allmänhet och Internet of Things (IoT): lager, protokoll, paket , tjänster , prestandaparametrar för ett paketnätverk, samt tillämpningar som webb , Peer-to-peer , sensornätverk, och multimedia.
● Transporttjänster: TCP, UDP, socket programmering.
● Nätskiktet: vidareskickning och routing algoritmer (Link, DV), IP-adresser, DNS, NAT, och routrar.
● Lokala nätverk, MAC-nivån och länkprotokoll som punkt-till-punkt-protokoll, Ethernet, WiFi 802.11, Cellular Internet och Maskin-till-maskin .
● Mobila nätverk: roaming och överlämning, mobil IP, och ad hoc och infrastrukturlösa nätverk.
● Realtidsnätverk: soft and realtime, servicekvalitet, informationskvalitet, bokning av resurser och schemaläggning, och prestandamätningar .
● IoT-definitioner: översikt, tillämpningar, möjligheter och utmaningar, och arkitektur.
● IoT-exempel: fallstudier, t.ex. sensor body area network och kontroll av ett "smart hem".
● Lab : prestandamätningar på lokala trådlösa och mobila nätverk.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Examination

Muntliga och skriftliga uppgifter och skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Denna kurs har stort innehållsmässigt överlapp med 1DT052 Datakommunikation I och dessa kurser kan inte ingå i examen tillsammans.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Kurose, James F.; Ross, Keith W. Computer networking : a top-down approach

  5th ed., international ed.: Boston, Mass.: Pearson, cop. 2010

  preliminär

  Se bibliotekets söktjänst