Kursplan för Algoritmer och datastrukturer I

Algorithms and Data Structures I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL210
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F, Teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 10 hp programmering (Programkonstruktion, Programmeringsteknik II eller motsvarande) och 10 hp matematik, inklusive grundläggande algebra.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna:

 • analysera körtiden för en (enkel) algoritm/program i relation till indatats storlek, i bästa, sämsta, och genomsnittliga fall,
 • välja lämpliga algoritmer och datastrukturer för lagring av data, sökning och sortering, samt implementera dessa.
 • använda och implementera grundläggande grafalgoritmer.

Innehåll

Matematiska grunder: asymptotisk notation, summationer, rekursionsformler.
Datastrukturer: träd, köer, stackar, prioritetsköer, "heaps".
Sökmetoder: binära sökträd, balanserade sökträd, hashtabeller.
Sorteringsmetoder: instickssortering, merge sort, quick sort, heap sort.
Enkla grafalgoritmer: djupet-först och bredden-först sökning, topologisk sortering, komponenter.
Metoder: söndra och härska.
Implementering av algoritmer och datastrukturer.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (4 hp) samt inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas in i examen med Programkonstruktion II (1IT022) eller
Datastrukturer (1DL009, 1TD191, 1MB026).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.