Kursplan för Malmprospektering

Georesource Exploration and Characterisation

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MP017
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N, Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: 90 hp inom teknik/naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi.
  Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva malmfyndigheter och dess fördelning i jordskorpan
 • förklara hur olika malmområden bildas
 • beskriva geologiska och geokemiska prospekteringsmetoder
 • diskutera malmresurser utifrån ekonomiska och samhälleliga perspektiv

Innehåll

Kursen behandlar egenskaper och bildning av malm. Geologiska och geokemiska prospekteringsmetoder redovisas. Geologisk prospektering fokuserar på värdbergarter, omvandlingsmineral och geologiska strukturer i malmfyndigheter. Geokemisk prospektering behandlar mark- och vattengeokemi, samt omvandlingsvektorer. Under hela kursen belyses frågor kring ekonomi och hållbarhet. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, case-baserat lärande och praktiska övningar.

Examination

Muntlig presentation (2 hp) och en skriftlig tentamen (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

Litteratur

Är tillgänglig som e-bok via UUs bibliotek: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-642-22996-1