Kursplan för Statistik för ingenjörer

Statistics for Engineers

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MS008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Analys 2 eller Funktionslära för ingenjörer, Algebra och vektorgeometri.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ange ett flertal metoder och tekniker för visualisering av datamaterial;
 • genomföra enkla beräkningar av sannolikheter;
 • redogöra för begreppet slumpvariabel och kunna använda några vanliga sannolikhetsfördelningar;
 • tolka centrala gränsvärdessatsen;
 • använda punkt- och intervallskattningar för några statistiska typproblem;
 • tillämpa enkel regressionsmetodik för anpassning av mätdata;
 • redogöra för några typiska ingenjörstillämpningar av sannolikhet och statistik, exempelvis tillförlitlighet och kvalitetsteknik.

Innehåll

Beskrivande statistik: läges- och spridningsmått, frekvenstabeller och stolpdiagram, histogram, andra diagram och visuella verktyg. Inledande kombinatorik och sannolikhetsteori. Sannolikhetsfördelningar: binomial, Poisson, normal, exponential. Centrala gränsvärdessatsen. Punktskattning, intervallskattning. Regressionsmetoden. Ingenjörstillämpningar, valda exempel.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, datorövningar och räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp) kombinerat med diskussionsuppgifter samt skriftliga inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 51, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Versioner av litteraturlistan