Kursplan för Transformteori med tillämpningar

Transform Theory with Applications

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA269
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp teknik/naturvetenskap. 30 hp matematik, inklusive linjär algebra och flervariabelanalys. Kretsteori.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

* redogöra för grundläggande begrepp och satser inom transformteorin,
* uppvisa grundläggande räknefärdighet avseende begreppen i föregående punkt,
* lösa såväl matematiska som fysikaliska/tekniska problem genom att tillämpa teorin för transformer.

Innehåll

Grundläggande teori och egenskaper hos Fourierserier, Fouriertransformen, Laplacetransformen, och z-transformen. Tillämpningar på ordinära och partiella differentialekvationer samt differensekvationer. Kontinuerliga och diskreta linjära tidsinvarianta system: kausalitet och tidsinvarians. Stabilitetsvillkor. Laborationer med syfte att fördjupa förståelsen av transformteorin och dess tillämpningar av relevans för masterprogrammet i förnybar elgenerering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp). Genomförande samt skriftlig redovisning av laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Får ej ingå i samma examen som Transformmetoder 1MA034.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.