Kursplan för Editionsteknik

Editing Music

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU035
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-10-14
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper i notläsning
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten behärska grunderna i musikalisk editionsteknik och moderna notationskonventioner och kunna förbereda en kritisk utgåva av musik från perioden 1600 - 1900.

Innehåll

I kursen ingår följande inslag:
- översikt över några tongivande utgåvor och de synsätt som legat till grund för olika utgåvor av äldre musik
- genomgång av moderna notationsskonventioner
- genomgång av historiska notationskonventioner, 1600-1900, och problem vid överföringen till modern notskrift
- textkritisk metod: urval och värdering av källor; utformning av editionsprinciper och kritisk kommentar
- praktiska övningar med att förbereda utgåvor av äldre verk

Undervisning

Webbaserad undervisning med inläsning av lektioner och kurslitteratur samt praktiska övningsuppgifter.

Examination

Inlämning av självständigt utförda editionsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.