Kursplan för Musikteori 2

Music Theory 2

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU137
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Musikteori 1, 15 hp, eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- skriva ut ett generalbasackompanjemang efter generalbasnotation

- tillämpa funktionsanalys eller stegbeteckningar på dur/molltonal musik med avancerad harmonik

- tillämpa regler inom traditionell harmonilära i en fyrstämmig sats med avancerade ackord

- instrumentera för orkester på en elementär nivå med hjälp av anvisningar

- genomföra elementära strukturella analyser av musik och kunna redogöra för detta skriftligt.

Innehåll

Kursen består av fem moment. Moment 1 behandlar generalbassats. I detta moment får studenten lära sig skriva ut generalbassats utifrån generalbasnotation. Moment 2 utgörs av harmonisk analys av musik med avancerad harmonik. Fokus ligger på harmonik i musik från 1800-talet där det exempelvis finns rikligt med tonartsutvikningar. Moment 3 behandlar traditionell harmonilära där fokus ligger på satser med avancerad harmonik. I moment 4 studeras grunderna i instrumentation där studenterna får göra uppgifter med hjälp av tydliga anvisningar. Moment 5 behandlar musikanalys. I detta moment lär sig studenten göra elementära musikanalyser.

Undervisning

På campuskursen utgörs undervisningen av föreläsningar och/eller grupplektioner samt övningar på dator. På distanskursen är undervisningen enbart webbaserad.

Examination

Campuskursen examineras genom seminarieuppgifter och inlämningsuppgifter.

Distanskursen examineras löpande i form av inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Allt kursmaterial är egenproducerat och finns tillgängligt i webbplattformen Studium från och med kursstart.

Versioner av litteraturlistan