Kursplan för Musikvetenskap B

Musicology B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU032
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Minst 22,5 hp från Musikvetenskap A

 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna

 • applicera musikvetenskapliga synsätt och metoder på såväl historiskt som samtida svenskt och utländskt material
 • söka och kritiskt värdera information och källor till musikhistorisk kunskap
 • självständigt författa en uppsats
 • genomföra musikanalyser på elementär nivå
 • i stora drag redogöra för ett historiskt förlopp och för skillnaderna mellan olika former av texter kring musik
 • bearbeta ett för kursen relevant källmaterial och på ett självständigt sätt värdera det, samt presentera resultatet i skriftlig form.

På höstterminen ingår delkursen Världsmusik, 7,5 hp och på vårterminen ingår delkursen Musiken i det populära, 7,5 hp. För dessa delkurser gäller följande mål:

Världsmusik, 7,5 hp:

 • belysa, problematisera och självständigt diskutera världsmusik utifrån musikvetenskapliga forskningstraditioner och begrepp
 • redogöra för världsmusikbegreppets användning och innehåll i ett historiskt och globalt perspektiv
 • identifiera utmärkande drag hos de musikkulturer som behandlas i undervisningen.

Musiken i det populära, 7,5 hp:

 • redogöra för populärkulturens huvuddrag och möjliga avgränsningar mot andra kultursfärer
 • presentera belysande exempel på förekommande musik inom populärkulturen och identifiera dess karaktäristika, funktioner och kontexter.

Innehåll

Uppsats, 7,5 hp

Kursen ger grunderna i uppsatsskrivning. Den studerande skall under kursens gång framställa ett självständigt arbete.

Musikteori, 7,5 hp

Verkstudier. Övningar i musikanalys: steg- och generalbasbeteckningar, motivanalys, formanalys och Schenkeranalys.

Fördjupningskurs i musikvetenskap, 7,5 hp

Innehållet i de musikvetenskapliga fördjupningskurserna varierar mellan olika terminer. Kontakta institutionen för aktuell information.

Världsmusik, 7,5 hp - höstterminen

Kursen behandlar några utvalda musiktraditioner i utomeuropeiska och europeiska kulturer med utgångspunkt i mångfalden av musikens användningsområden. Musik och musicerande studeras i historiskt och globalt perspektiv med särskilt fokus på kulturella aspekter. Världsmusik som genre diskuteras och belyses utifrån aspekter som etnicitet, identitet, kommersialism och autenticitet, tradition och nyskapande.

Musiken i det populära, 7,5 hp - vårterminen

Kursen inriktar sig på musikaliska populariseringsprocesser och behandlar därför inte enbart populärmusik utan även områden och delar inom folkmusikens och konstmusikens traditioner. Vi studerar musik och musicerande ur historiska och interkulturella perspektiv där särskilt fokus ges åt sociala aspekter på massmediala och kommersiella processer.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, repertoarstudier och handledning. Läraren äger rätt att utdela extrauppgifter vid studentens frånvaro från obligatoriska seminarier och när graden av närvaro inte uppfyllts.

Examination

Uppsats, 7,5 hp

Muntliga och skriftliga redovisningar, en självständigt författad uppsats, samt ventilering och opposition av uppsats.

Fördjupningskurs i musikvetenskap, 7,5 hp

Inlämningsuppgifter och seminarieuppgifter..

Musikteori, 7,5 hp

Aktivt deltagande i undervisningen samt fullgjorda inlämningsuppgifter.

Världsmusik, 7,5 hp - höstterminen

Skriftliga hemtentamina och seminarieuppgifter.

Musiken i det populära 7,5 hp - vårterminen

Muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier, hemuppgifter och skriftliga prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte förekomma samtidigt med kursen Musikteori 1 i kandidatexamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Musikvetenskap B

Uppsats

 • Augustsson, Gunnar Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cook, Nicholas Music : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Götlind, Anna; Linnarsson, Magnus Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

Fördjupningskurs i musikhistoria

Delkursen börjar först den andra halvan av terminen. Litteraturen består artiklar som man får tillgång till vid kursstart.

Verkstudier

Litteraturen utgörs av olika artiklar i Grove Music Online, som meddelas vid kursstart.

Världsmusik

 • Bakan, Michael B. World music : traditions and transformations.

  3 ed.: New York: McGraw-Hill, 2019

  Enstaka kapitel

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bohlman, Philip V. World music : a very short introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2002

  Kapitel 1, 2 och 5

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brusila, Johannes "Local music, not from here" : the discourse of world music examined through three Zimbabwean case studies: The Bhundu Boys, Virginia Mukwesha and Sanduza

  Helsinki: Finnish Society for Ethnomusicology, 2003

  S. 43-49

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kaijser, Lars; Öhlander, Magnus Etnologiskt fältarbete

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  S. 112-145

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundberg, Dan; Ternhag, Gunnar Ahlbäck, Gunnar Folkmusik i Sverige

  2., omarb. [och aktualiserade] uppl.: Hedemora: Gidlund, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björnberg, Alf; Bossius, Thomas Made in Sweden : studies in popular music

  New York: Routledge, 2017

  Sverker Hyltén-Cavallius: "Progg: Utopia and Chronotope", s. 65-77.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Barz, Gregory F.; Cooley, Timothy J. Shadows in the field : new perspectives for fieldwork in ethnomusicology

  2. ed.: New York: Oxford University Press, 2008

  Enstaka kapitel

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundberg, Dan; Ternhag, Gunnar Musiketnologi : en introduktion

  2. reviderade uppl.: Möklinta: Gidlund, 2014

  Kapitel 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Musiken i det populära

 • Bennett, Andy; Shank, Barry; Toynbee, Jason The popular music studies reader

  Abingdon: Routledge, 2006

  Enstaka kapitel

  Se bibliotekets söktjänst

Utöver detta tillkommer artiklar ur tidskrifter, e-tidskrifter, samt klingande musik via tjänsten Spotify. För en komplett lista, se schema som publiceras vid kursstart. (kommer att publiceras via studentportalen.uu.se)

Kompletterande litteratur meddelas vid kursstart.

Versioner av litteraturlistan