Kursplan för Projektplan för masteruppsats

Master's Thesis Proposal

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU074
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-02-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Vid slutet av kursen ska studenten:

 • kunna identifiera, avgränsa och planera ett forskningsprojekt som är möjligt att genomföra inom de givna tidsramarna för masteruppsatsen
 • kritiskt och kreativt kunna identifiera preliminära frågeställningar, med potential att bidra till kunskapsutvecklingen
 • kunna identifiera och kritiskt utvärdera ett relevant forskningsmaterial, metod, teori och tidigare forskning i förhållande till forskningsfrågorna
 • kunna göra initiala bedömningar beträffande projektets vetenskapliga och samhälleliga relevans, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forskning.

Innehåll

Denna kurs syftar till att skapa en potentiellt framgångsrik och välreflekterad struktur och plan för självständigt arbete med en masteruppsats. Detta inkluderar val av ett ämne för uppsatsen, identifierandet av forskningsfrågor, och lokaliserandet av dessas position, betydelse och natur i förhållande till det kringliggande valda forskningssammanhanget. Innehåll och perspektiv i kursen är anpassade efter varje students individuella projekt.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig projektplan för masteruppsats, omfattande 8-10 sidor inklusive referenser och litteraturförteckning. Seminarieuppgifter kan också ingå i examinationen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Projektplan för masteruppsats

Kurslitteraturen består av texter och artiklar som tillhandahålls vid kursstart.