Kursplan för Musikteori 1

Music Theory 1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper i notläsning

 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten

- kunna tillämpa regler inom traditionell harmonilära i en fyrstämmig sats

- kunna tillämpa funktionsanalys på dur-/molltonal musik

- utifrån ett klingande material kunna notera intervall, rytmer, melodier och ackordföljder av enklare slag

- kunna genomföra musikanalyser på elementär nivå och kunna redogöra för detta skriftligt

- kunna identifiera och beskriva formtyper som är vanliga inom västerländsk konstmusik

- med viss handledning kunna identifiera karaktäristiska drag i olika typer av musik

- ge exempel på verktyg som kan användas vid analyser av populärmusik.

Innehåll

Delkurs 1: Satslära, harmonisk analys och gehör, 7,5 hp

Delkursen består av tre moment: satslära, harmonisk analys och gehör. Satslära, eller harmonilära som ämnet också kallas, handlar om ackords uppbyggnad och hur de förbinds med varandra. Satsläran omfattar ackordtyper och stämföringsprinciper från den västerländska konstmusiken under tiden ca 1700-1900. Detta studeras genom att arbeta med fyrstämmig sats med given melodi och med givna ackordbeteckningar/funktionsanalysbeteckningar. Harmonisk analys går ut på att kunna se ackord i noterad musik och beskriva de tonartssammanhang de ingår i. Det görs främst med hjälp av funktionsbeteckningar (exempelvis T, S och D). I gehörsmomentet övas förmågan att utifrån ett klingande material kunna notera intervall, rytmer, melodier och ackordföljder av enklare slag.

Delkurs 2: Verkstudier och musikanalys, 7,5 hp

Delkursen är en grundkurs i musikanalys. I kursen studeras ett antal musikstycken. Fokus ligger på hur man kan närma sig musiken med olika typer av musikanalys, såsom exempelvis motivanalys, formanalys och Schenkeranalys. Studenterna lär sig identifiera och beskriva formtyper som är vanliga inom västerländsk konstmusik, och övar på att identifiera karaktäristiska drag i olika typer av musik. I kursen studeras också vilka verktyg som är relevanta vid analys av populärmusik. Ett viktigt moment i kursen är övningar i hur man redogör för musikanalys skriftligt.

Undervisning

Campuskursen: Föreläsningar och/eller grupplektioner samt enskilda övningar. Distanskursen: Webbaserad undervisning.

Examination

Delkurs 1: Satslära, harmonisk analys och gehör 7,5 hp

Campuskursen: Skriftligt prov och skriftliga uppgifter

Distanskursen: Inlämningsuppgifter

Delkurs 2: Verkstudier och musikanalys 7,5 hp

Campuskursen: Seminarieuppgifter och inlämningsuppgifter

Distanskursen: Inlämningsuppgifter

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med någon av kurserna Musikvetenskap A, 30 hp, eller Musikvetenskap AB, 30 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kursmaterialet består av egenproducerat övningsmaterial som finns tillgängligt på institutionen (för campusundervisning) eller i webbplattformen Studium (för distansundervisning) från kursstart. Nedanstående litteratur rekommenderas vid behov som förberedande läsning. Eventuell kompletterande litteratur meddelas av undervisande lärare under kursens gång.

Versioner av litteraturlistan