Kursplan för Organismernas evolution och mångfald

The Evolution and Diversity of Organisms

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG100
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Bi B, Fy A, Ke B, Ma D (områdesbehörighet 14) eller kursen Biovetenskap 30 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Visa evolutionär förståelse, kunna redogöra för olika evolutionära processer.
 • Sammanfatta den biologiska organismvärldens mångfald och mångformighet.
 • Använda grundläggande terminologi för att beskriva biologiska organismer och fenomen.
 • Tillämpa grunderna i ett vetenskapligt arbetssätt och ett vetenskapligt förhållningssätt.
 • Arbeta säkert och enligt instruktion på laboratoriet och i fält.
 • Preparera fram och identifiera strukturer hos mikroorganismer, alger, svampar, växter och djur.
 • Identifiera de vanligaste marina organismerna i Västerhavet.
 • Dokumentera sina kommunikativa färdigheter och sin färdighetsutveckling.
 • Arbeta med sin förmåga att presentera ett biologiskt ämnesinnehåll, muntligt och skriftligt, med hjälp av att ge och få återkoppling och självvärdering.
 • Sammanfatta och generalisera kunskap genom att koppla samman olika undervisningsmoment, både teoretiska och praktiska.
 • Använda sina kunskaper och färdigheter som en grund för vidare studier i biologi.
 • Inse biologins och evolutionens betydelse för den biologiska mångfalden.

Innehåll

Den biologiska organismvärldens mångfald och mångformighet samt dess evolution. Bakterier, arkéer, encelliga eukaryoter, alger och svampar behandlas övergripande ur ett evolutionärt perspektiv. Växter och djur behandlas mer ingående genom evolutionära jämförelser både i ett nutida och ett historiskt perspektiv. Övningar i att göra jämförelser makroskopiskt samt med hjälp av stereolupp och mikroskop. Vikt läggs vid övningar i vetenskapligt arbetssätt och skriftlig respektive muntlig kommunikationsträning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier och gruppundervisning. Deltagande i laborationer och fältmoment, övningar och seminarier är obligatorisk. Kommunikationsträning är integrerad med övriga kursmoment.

Examination

För godkänt slutbetyg krävs godkänt deltagande i obligatoriska övningar (laborationer, exkursioner, seminarier och presentationer) motsvarande 3 hp, godkänd rapport och deltagande i momentet Vetenskapligt arbetssätt 2 hp samt godkänt resultat på två skriftliga tentamina vardera omfattande 5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Campbell, Neil A. Biology

  8th ed. /b Neil A. Campbell ... [et al.].: San Francisco, Calif.: Benjamin Cummings ;a London :b Pearson Education [distributor], 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendier och utdelat material

Kompendier, utdelade sammanställningar och studentproducerade texter.

Rekommenderad litteratur

 • Linder, Claes; Carlson, Karin Introduktion till mikrobiologi- med inriktning mot naturvetare och farmaceuter

  Studentlitteratur, Lund,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pelger, Susanne Kommunikation för naturvetare

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Evert, Ray Franklin.; Eichhorn, Susan E.; Raven, Peter H. Raven biology of plants

  8th ed., International ed.: New York: W.H. Freeman, c2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk