Kursplan för Faunistik, vertebrater

Faunistics, Vertebrates

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG222
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-08-27
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp biologi samt Floristik och faunistik, 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens målsättning är att ge en god kunskap om diversiteten hos fåglar, fiskar, groddjur, kräldjur och däggdjur, samt hur kunskaper om dessa organismer kan användas i naturvårds- och miljöarbete.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • känna igen de flesta svenska ryggradsdjuren, vilket innefattar både artkunskap och fördjupade färdigheter i fältbestämning.
 • redogöra för svenska ryggradsdjurs habitatkrav, ekologi och utbredning samt grundläggande systematik och morfologi.
 • beskriva hur dessa färdigheter tillämpas i naturvårdsarbete inom företag och myndigheter.

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra delar med avseende på djurgrupper (fiskar, grod- och kräldjur, däggdjur samt fåglar). Identifiering av arter omfattar utseende samt i vissa fall även läten, spår och spårtecken.

Undervisning

Undervisningen utformas som exkursioner i Uppsala med omgivningar, museistudier, föreläsningar, lektioner och demonstrationer, bestämningsövningar och tillämpningsuppgifter.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs godkänt prov på samtliga delkurser; Fåglar motsvarande 3 hp; Fiskar motsvarande 2 hp; Grod- och kräldjur motsvarande 1 hp; Däggdjur motsvarande 2 hp och godkänd inlämningsuppgift motsvarande 1 hp och minst 50 % närvaro på fältmoment motsvarande 1 hp. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Valfria moderna fälthandböcker

Valfria moderna fälthandböcker för däggdjur. Fåglar (hela Europa), grod- och kräldjur samt för söt-saltvattenfisk.