Kursplan för Svamparnas mångfald och evolution

Fungal Diversity and Evolution

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG376
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive Allmän och molekylär systematik, 10 hp, eller Evolutionära mönster, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper om svamparnas biologi och en fördjupad kunskap om deras systematik och evolution.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera de huvudsakliga taxonomiska grupperna bland svamparna
 • relatera svamparnas klassificering och morfologi till deras evolution och fylogeni
 • redogöra för livs- och fortplantningsstrategier hos svampar
 • förklara biogeografiska mönster och artbildning hos svampar

Innehåll

Kursen berör svamparnas mångfald, deras avgörande påverkan i de flesta ekosystem, deras kulturella och ekonomiska betydelse samt hur deras genetiska faktorer och fortplantningsstrategier gör att de evolutionära mönstren hos svampar skiljer sig från andra organismgruppers.

Mer specifikt behandlar kursen:

 • Svamparnas fylogeni samt ascomyceternas och basidiomyceternas morfologi, fylogeni och klassificering
 • Evolution av livs- och fortplantningsstrategier hos svampar
 • Metoder att studera morfologiska egenskaper hos svampar
 • Artbildning och biogeografiska mönster hos svampar

Undervisning

Undervisningen ges i form av nätundervisning, praktiska övningar och laborationer, datorövningar, litteraturuppgifter och fältstudier.

Examination

Delkurser: Teori 6 hp; praktik 4 hp. Teoridelen examineras med ett skriftligt prov. Praktikdelen har obligatorisk närvaro med muntliga och skriftliga redovisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Ingen obligatorisk kurslitteratur. Kompendier och nätbaserat material samt vetenskapliga artiklar kommer att användas under kursen.