Kursplan för Ekologiska effekter av klimatförändringar

Ecological Effects of Climate Changes

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG417
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 60 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen ska ge en god förståelse av hur klimatförändringar kan påverka arter och ekosystem och hur ekosystemprocesser påverkar klimatet. Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för klimatets historia och aktuella klimatscenarier
 • förstå hur växthusgaser verkar
 • förstå hur organismer reagerar fysiologiskt på omvärldsfaktorer som varierar med klimatet, t.ex. temperatur och vattenbalans
 • förstå hur organismers ekologi och utbredning styrs av klimat, och förväntas påverkas vid framtida klimatförändringar
 • redogöra för olika biologiska processer som gör att växthusgaser bildas, binds och bryts ned, hur växthusgaser omsätts och kol inlagras i olika ekosystem, och hur dessa processer förväntas påverkas vid framtida klimatförändringar
 • redogöra för tänkbara effekter på jord- och skogsbruk och på utbredning och förekomst av skadedjur och sjukdomar
 • sakligt diskutera åtgärder för att minska emissionen av växthusgaser.

Innehåll

Klimat: Historisk utveckling av atmosfärens koldioxid och andra växthusgaser, framtida scenarier, IPCC och dess arbete.
Växthusgasers effekt: Olika gasers uppehåll i atmosfären, skillnad i deras effekt i olika tidsperspektiv; climate forcing
Organismers responser: fysiologi, nischer, utbredning och spridning.
Växthusgasers omsättning i ekosystemen: Fotosyntes, respiration, omsättning av organiskt material, koldioxid, metan och lustgas.
Effekter på jord- och skogsbruk och på utbredning och förekomst av skadedjur och sjukdomar.
Energiproduktion: Främst diskussion av den biologiska bakgrunden och effekten av att använda t.ex. biobränslen och torv.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar som introducerar nödvändig biologisk kunskap, seminarier där aktuella vetenskapliga uppsatser och debattartiklar diskuteras och ett individuellt fördjupningsprojekt.

Examination

Teorikunskaper testas i ett skriftligt prov ( 3 hp). Aktivt deltagande i seminarier är obligatoriskt (4 hp). Det individuella projektet ( 3 hp) redovisas i en kort rapport och vid ett seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.