Kursplan för Bioinformatik - startkurs

Bioinformatics - Starting Course

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB700
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bioinformatik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Antagen till masterprogrammet i Bioinformatik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redovisa grundläggande kunskaper inom cell- och molekylärbiologi
 • redovisa grundläggande kunskaper om evolution på cell- och organismnivå
 • uppvisa grundläggande kunskaper i bioinformatik
 • uppvisa grundläggande kunskaper om makromolekylers struktur, inklusive analys av struktur, dynamik och klassificering
 • analysera och diskutera forskningsämnen inom cell- och molekylärbiologi och bioinformatik.

I kursen ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna:

 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor
 • visa insikt om bioinformatikens möjligheter, begränsningar och roll i samhället
 • göra en individuell studieplan.

Innehåll

Grundläggande kunskaper om DNA och kromosomer. Replikation, transkription och translation. Rekombination och reparation av DNA. Reglering av genuttryck. . Struktur och funktion hos proteiner, RNA och DNA. Cellens komponenter. Grundläggande sekvens- och strukturbioinformatik. Tillämpningar av bioinformatisk forskning. Datorlaborationer i bioinformatisk forskningsmiljö. Etiska aspekter inom utbildning och forskning. Bioinformatikens roll i samhället.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer .

Examination

Följande krav gäller för godkänt på delkurserna:

För grundläggande cell- och molekylärbiologi ( 4 hp) fordras godkänt skriftligt prov och aktivt deltagande i seminarier.

För bioinformatik i forskningen ( 5 hp) fordras godkänt skriftligt prov, godkända labbrapporter och aktivt deltagande i seminarier.

För strukturell bioinformatik (4 hp) fordras godkänt skriftligt prov, godkända labbrapporter och aktivt deltagande i seminarier.

För introduktionen till masterstudier (2 hp) fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport och genomförd studieplanering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen har studenter med olika bakgrund, och undervisningen har därför viss individuell uppläggning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Liljas, Anders Textbook of structural biology

  New Jersey: World Scientific, cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jones, Neil C. Pevzner, Pavel. An introduction to bioinformatics algorithms

  Cambridge, MA: MIT Press, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Reece, Jane B.; Campbell, Neil A. Campbell biology : Jane B. Reece ...

  9th ed.: Boston: Benjamin Cummings / Pearson, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk