Kursplan för Biologisk debatt

Core Curriculum in Biology

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG424
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • ge exempel på, och kritiskt kommentera aktuella händelser där biologiska fakta spelar en betydande roll
 • redogöra för biologisk kunskap som kan bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Aktuella trender inom det biologiska ämnesområdet och hur de kan relateras till dagens samhälle såväl lokalt som globalt (exempelvis fågelinfluensan, antibiotikaresistens, GMO).

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

För att kursen skall bedömas som godkänd fordras godkänt resultat på sex delprov om vardera 1,5 hp som behandlar ett biologiskt tema, samt ett sammanfattande projekt om 1 hp . Varje delprov examineras genom muntligt eller skriftligt prov samt genom aktivt deltagande på seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Olsen, Björn Pandemi : myterna, fakta, hoten

  Stockholm: Norstedt, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Birgitta Sverige i nytt klimat : våtvarm utmaning

  Stockholm: Formas, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kautsky, Robert Johansson, Birgitta Östersjön : hot och hopp

  Stockholm: Formas, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Salonen, Pertti Johansson, Birgitta Bevara arter - till vilket pris? : balansgång mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter

  Stockholm: Formas, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Förare, Jonas Genteknik som tar skruv

  Stockholm: Formas, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk