Kursplan för Anatomi och funktion hos växter och djur

Anatomy and Function of Plants and Animals

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG605
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 eller Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet A3/3)
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för struktur och funktion hos vävnader och organ hos olika djurgrupper, särskilt däggdjur
 • identifiera olika vävnadstyper och strukturella enheter i organ hos ryggradsdjur
 • beskriva väsentliga delar av kärlväxternas anatomiska byggnad
 • redogöra för väsentliga samband mellan kärlväxternas anatomiska strukturer och olika funktioner samt ekologiska anpassningar

Innehåll

Djurens anatomi och funktion, 4 hp
Under momentet görs jämförande översikter över organsystem, deras byggnad och funktion hos olika djurgrupper, framförallt vertebrater, med anknytning till deras livsmiljö och levnadssätt. Olika vävnadstyper och organens histologiska uppbyggnad studeras. Exempel på ämnen och funktioner som tas upp är skelett, näringsupptag och ämnesomsättning, vattenbalans och exkretion, nervsystem, sinnesorgan, andning, blodomlopp och fortplantning.

Växternas anatomi och funktion 3,5 hp
Momentet innehåller en genomgång av främst kärlväxternas anatomiska byggnad, med utgångspunkt från ett flertal arter av landväxter. Dessutom studeras växternas utveckling, tillväxt och anpassningar till olika miljöer, både lokalt och globalt, samt allmän växtfysiologi, i synnerhet med avseende på fotosyntes och transport av vatten och näringsämnen.

Undervisning

Kursen gessom nätbaserad distansutbildning.

Examination

Examinationen sker på den zoologiska delen genom skriftlig tentamen (3 hp) samt skriftliga inlämningsuppgifter (1 hp) och på den botaniska delen genom skriftlig tentamen (3 hp) och inlämningsuppgifter (0,5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Life: the science of biology Sadava, David E.; Hillis, David M.; Heller, H. Craig; Hacker, Sally D.

  Eleventh edition.: Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk