Kursplan för Genetik

Genetics

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG604
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-03-21
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Cell- och mikrobiologi, 7,5 hp, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva uppkomst av genetisk variation samt faktorer som påverkar densamma
 • redogöra för genomets organisation
 • förklara mendelsk genetik
 • redogöra för hur olika mikroevolutionära processer påverkar allel- och genotypfrekvenser
 • beskriva metoder för genetisk analys
 • redogöra för människans evolution ur ett genetiskt perspektiv
 • ge exempel på hur genetiska metoder kan användas i ekologiska studier

Innehåll

Kursen innehåller klassisk genetik och populationsgenetik, särskilt ur ett evolutionärt perspektiv, och behandlar även genomets organisation samt hur genetisk variation uppstår. Inom populationsgenetiken studeras allelfrekvenser, genotypfrekvenser, Hardy-Weinbergfördelning, samt effekter av mutationer, inavel, selektion, genetisk drift och migration. I kursen ingår en orientering om molekylärgenetiska metoder och om populationsgenetiska tillämpningar inom ekologi och naturvård.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad distansundervisning.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (5 hp) samt skriftliga inlämningsuppgifter (2,5 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Life: the science of biology Sadava, David E.; Hillis, David M.; Heller, H. Craig; Hacker, Sally D.

  Eleventh edition.: Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk