Kursplan för Tillämpad bioinformatik

Applied Bioinformatics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB519
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Bioinformatik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp samt 30 hp av kurserna Proteomik och metabolomik, Skriptprogrammering, Statistisk slutledning för bioinformatik, Kunskapsbaserade system inom bioinformatik, Molekylär evolution, Informationshanteringssystem, Stora datamängder för vetenskapliga tillämpningar, Genomanalys, Automatiserad prediktiv modellering.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Syftet med kursen är att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper i ett bioinformatiskt projekt.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • planera och genomföra ett bioinformatiskt projekt som syftar till att lösa ett biologiskt, biomedicinskt eller tekniskt problem
 • kritiskt analysera, värdera och sammanställa erhållna resultat och presentera dessa i skriftlig och muntlig form för olika målgrupper
 • göra välmotiverade vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar av projektets alla delar
 • söka, värdera och använda vetenskaplig litteratur i ämnen som ligger inom ramen för kursen och implementera denna kunskap i projektet.

Innehåll

Studierna genomförs i form av projektarbeten. Projekten utformas i samråd med uppdragsgivare inom industrin eller akademin och omfattar utveckling av nya verktyg eller tillämpningar av redan befintliga verktyg för att lösa biologiska och biomedicinska problem. Projekten kan t.ex. innefatta genomannotering, genexpressionsanalys, populationsgenetiska analyser eller modellering av metabola reaktionsvägar. Det ingår även träning i att kritiskt analysera och redogöra för styrkor och svagheter i sina egna och andras muntliga och skriftliga presentationer samt i projektarbetet (ingenjörsmässighet, vetenskapligt förhållningssätt och experimentell förmåga).

Undervisning

Projektarbete och seminarier.

Examination

Seminarier (3 hp). Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (12 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Vetenskaplig och teknisk litteratur

  Institutionen för biologisk grundutbildning,