Kursplan för Människans evolution - översiktskurs

Human Evolution: an Overview

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG046
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om människans evolutionära historia, inklusive en grundläggande kunskap om hur genomet fungerar och utvecklas, hur genomisk variation undersöks och analyseras och vad vi har lärt oss om människans evolutionära historia genom genetiska studier.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 • översiktligt beskriva genomets funktion och hur det nedärvs
 • förklara de grundläggande populationsgenetiska begreppen som är viktiga för att analysera människans demografiska historia
 • diskutera hur man undersöker och analyserar genomisk variation
 • översiktligt beskriva teorier om människans ursprung
 • diskutera fördelarna och utmaningarna med att arbeta med gammalt DNA
 • diskutera hur människor migrerade och befolkade världen och hur nya migrationsvågor påverkat fördelningen av genetisk variation
 • ge exempel på hur människan anpassats till olika miljöer
 • ge exempel på hur gener och kultur kan interagera och hur dessa interaktioner kan forma genetisk variation hos människan.

Innehåll

Hur genomet fungerar, hur gener nedärvs och hur genetisk variation beter sig i en population. Grundläggande populationsgenetiska begrepp och hur de används för att analysera människans historia och demografi. Genetiska varianterna och hur de undersöks. Etiska principer för arbete med människor. Analys av genetisk/genomisk variation hos människan. Fossilfynd och studier av våra närmaste släktingar. "Ancient DNA" från arkaiska människor och Neandertalare. Relation mellan arkaiska människor och dagens människor. Möjligheter och utmaningar för "ancient DNA"-studier. Människans migrationsmönster under de senaste 100,000 åren. "Ut ur Afrika" migrationen, kolonisering av Oceanien och Amerika. Migration som sprider jordbruket. Evolution under de senaste 7 miljonerna år för den mänskliga linjen. Gen-kultur-interaktion och evolution.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, artikeldiskussioner och litteraturprojekt.

Examination

För godkänt fordras aktivt deltagande i seminarier och artikeldiskussioner (4 hp) och muntlig (2 hp) och skriftlig (4 hp) presentation av individuellt litteraturprojekt. 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019