Kursplan för Public Health in Humanitarian Action

Public Health in Humanitarian Action

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT986
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd, tillräcklig, tillfredsställande, bra, mycket bra, utmärkt
 • Inrättad: 2019-03-06
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2019
 • Behörighet: Kursen Public Health in Humanitarian Action är bara tillgänglig för studenter på masterprogrammet International Humanitarian Action eller magisterprogrammet Humanitärt arbete vid konflikter.
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom masterprogrammet international Humanitarian Action, 120 hp och magisterprogrammet Humanitärt arbete vid konflikter, 60 hp.

Mål

Syftet med kursen är att ge en introduktion till folkhälsan i humanitära insatser och presentera de vanligaste hälsoproblemen bland fördrivna befolkningar samt att ge exempel på insatser och främja medvetenhet om internationella standarder och internationella organisationer som arbetar inom området. Efter avslutad kurs ska studenten ha:

 • en förmåga att identifiera de vanligaste folkhälsoproblemen vid katastrofer, deras orsaker och ursprung, med särskild hänvisning till kön och utsatta gruppers roll
 • en förmåga att analysera folkhälsorisker
 • en grundläggande förståelse för olika system och aktörer samt deras roller och ansvar för leverans av humanitära åtgärder, inklusive internationella standarder och riktlinjer
 • specialkunskaper för att begreppsliggöra, tolka och kritiskt analysera komplexa humanitära kriser och interventioner på grundval av olika källor, skapa ny tvärvetenskaplig expertis för att hjälpa till att lösa komplexa humanitära problem
 • en grundlig förståelse för personliga risker i humanitärt fältarbete och möjliga tekniker och strategier för att minska effekterna av externa stressfaktorer
 • specialiserad problemlösningsförmåga för att främja det bästa och säkraste svaret i humanitära krissituationer när det gäller personliga och sociala konsekvenser samt förutsägbara skador vid humanitära insatser
 • förmåga att lyssna på mottagare och intressenter och ta hänsyn till deras överväganden, att kommunicera humanitär expertis och forskningsresultat på ett strukturerat och begripligt sätt till specialister och icke-specialister i en multikulturell humanitär miljö
 • förmågan att odla relationer med respekt när det gäller kultur och könsskillnad och att samarbeta i en strävan efter ömsesidig nytta eller kompromiss
 • en högspecialiserad kunskap och kritisk förståelse för effekterna av olika humanitära insatser på krishanterade människors behov och rättigheter och deras interaktion med berörda aktörers intressen i ett visst professionellt regionalt sammanhang
 • specialiserad problemlösningsförmåga, som kombinerar tvärvetenskaplig kunskap och förståelse för krisdrabbade personers behov och kapacitet i ett visst regionalt sammanhang, med syfte att skapa relevanta, evidensbaserade effektiva lösningar.

Innehåll

Kursen omfattar begreppen folkhälsa i allmänhet och folkhälsoproblem vid olika katastrofer; mat, hungersnöd och näringsinsatser; utsatta grupper; folkhälsorespons, inklusive allmänna hälsovårdstjänster, barnhälsa, smittsamma sjukdomar, reproduktiv hälsa och könsbaserat våld; och vatten, sanitet och hälsofrämjande åtgärder.

Undervisning

Undervisningen på denna campuskurs innehåller både föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier och minst 75% av föreläsningarna är obligatorisk. Studenter som missar seminarier måste kompensera denna frånvaro. I allmänhet måste studenter som saknar närvaro på mer än 25% av föreläsningarna också kompensera. Studenter som saknar närvaro på betydligt mer än 25% av föreläsningarna måste dock delta i föreläsningar nästa gång kursen ges. Deltagande i alla föreläsningar uppmuntras starkt eftersom föreläsningarna underlättar läsning och analys av kurslitteraturen.

Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kursen lärs och granskas genom föreläsningar, seminarier, individuella uppdrag och grupparbete.

Betyg: underkänd (F), tillräcklig (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) respektive utmärkt (A).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Compendium consisting of articles and copies of chapters from books dealing with the field.