Kursplan för Global politik och humanitärt arbete

World Politics and Humanitarian Action

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RT988
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: International Humanitarian Action A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd, tillräcklig, tillfredsställande, bra, mycket bra, utmärkt
 • Inrättad: 2019-03-06
 • Inrättad av: Teologiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 25, 2019
 • Behörighet: Kursen Global politik och humanitärt arbete är bara tillgänglig för studenter på masterprogrammet International Humanitarian Action eller magisterprogrammet Humanitärt arbete vid konflikter.
 • Ansvarig institution: Teologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ramen för masterprogrammet International Humanitarian Action, 120 hp, och magisterprogrammet Humanitärt arbete vid konflikter, 60 hp.

Mål

Kursens syfte är att ge en bred förståelse för det geopolitiska sammanhanget för humanitära insatser. Särskilt fokuserar kursen på hur olika fall illustrerar de politiska effekterna av humanitär politik och dess genomförande. Efter avslutad kurs förväntas studenten ha:

 • en förståelse för centrala geopolitiska perspektiv och dimensioner i humanitära katastrofsituationer
 • en förmåga att använda centrala begrepp relaterade till geopolitik för analys av de sociala och politiska dimensionerna av katastrofsituationer
 • en förmåga att formulera kritiska frågor och problem i den geopolitiska analysen av katastrofsituationer
 • förmåga att korrekt tillämpa metodik och vetenskapliga metoder inom en egen humanitär forskningsuppgift
 • en högspecialiserad kunskap om och en kritisk förståelse för humanitära begrepp och teorier
 • innovativ expertis om ett aktuellt tema inom humanitär verksamhet samt en tvärvetenskaplig förståelse för tematikens politiska, juridiska, antropologiska, folkhälso- och förvaltningsmässiga aspekter
 • specialiserad kunskap om hur man kan begreppsliggöra, tolka och kritiskt analysera komplexa humanitära kriser och interventioner på basis av olika källor med syfte att generera ny interdisciplinär expertis för att hjälpa till att lösa komplexa humanitära problem
 • förmåga att relatera sina egna forskningsinsikter till en bredare kontext av humanitärt arbete samt en öppen attityd till att införskaffa ny kunskap och större förståelse om yrkesrelaterad och akademisk utveckling inom humanitärt arbete.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande geopolitiska begrepp och perspektiv samt tillämpar dessa på ett konkret fall. Slutligen introducerar den frågor relaterat till pågående humanitära situationer.

Undervisning

Undervisningen på denna campuskurs innehåller både föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier och minst 75% av föreläsningarna är obligatorisk. Studenter som missar seminarier måste kompensera denna frånvaro. I allmänhet måste studenter som saknar närvaro på mer än 25% av föreläsningarna också kompensera. Studenter som saknar närvaro på betydligt mer än 25% av föreläsningarna måste dock delta i föreläsningar nästa gång kursen ges. Deltagande i alla föreläsningar uppmuntras starkt eftersom föreläsningarna underlättar läsning och analys av kurslitteraturen.

Kursspråk är engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga prov samt genom muntliga presentationer och seminarieuppgifter.

Betyg: underkänd (F), tillräcklig (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) respektive utmärkt (A).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

En student har rätt att tentera denna kurs enligt denna kursplan i tre terminer efter aktuellt kurstillfälle. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges endast undervisning enligt senast antagna kursplan.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur, giltig från höstterminen 2018

 • Flint, Colin Introduction to geopolitics

  2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Walker, Peter; Maxwell, Daniel G. Shaping the humanitarian world

  London: Routledge, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wallace, Marshall From principle to practice. A user’s guide to do no harm.

  Collaborative Learning Project, 2015

  Obligatorisk