Kursplan för Fysikens Nobelpris

Physics Nobel Prizes

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA587
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp fysik, matematik eller kemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • ge en översikt över fysikens olika grenar representerade av forskningsresultat av olika Nobelpristagare,
 • visa fördjupad kunskap och förståelse inom en gren av fysiken,
 • relatera några Nobelpris till varandra, baserat på uppnådd egen kunskap och den information som erhållits från övriga studenters och lärares presentationer,
 • förklara den historiska, sociala och ekonomiska bakgrunden hos Nobelpristagarna och till deras vetenskapliga resultat,
 • kritiskt utvärdera den etiska dimensionen av drivkrafterna bakom vetenskaplig framgång,
 • planera, genomföra och diskutera de nödvändiga förberedelserna för en muntlig presentation,
 • presentera ett vetenskapligt ämne muntligt och skriftligt på en avancerad nivå,
 • diskutera de i kursen presenterade Nobelprisen individuellt och i grupp,
 • diskutera några aspekter av historisk, social och ekonomisk bakgrund hos nobelpristagarna, deras vetenskapliga bedrifter och möjliga tillämpningar därav.

Innehåll

Inledningen av kursen behandlar etiska aspekter i samband med vetenskapliga framgångar, jämförelse av de bästa forskarna (Nobelpristagarna) med de värsta (fusk, plagiat). Efteråt väljer deltagarna ett ämne från en lista med Nobelpriser i fysik. Efter en fas av enskilda studier, som omfattar litteratursökning och diskussioner med en handledare, presenteras det valda Nobelpriset och diskuteras i seminarieform.

Undervisning

Inledande möten, enskilda diskussioner med handledare för det valda ämnet, seminarier med muntliga presentationer och ingående diskussioner.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av det valda ämnet. Skriftlig sammanfattning av alla presentationer. För att få godkänt på kursen krävs även aktivt deltagande vid de inledande mötena samt vid seminarier och individuella diskussioner med handledaren för det valda ämnet.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.