Kursplan för Kvantkromodynamik och effektiv fältteori

Quantum Chromodynamics and Effective Field Theory

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA360
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap med Kvantfältteori eller Partikelfysik II.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • diskutera de viktigaste aspekterna, antagandena och förutsägelserna i teorin för den starka växelverkan, i synnerhet asymptotisk frihet, inneslutning och kiralt symmetribrott
 • förklara begreppen skalseparation och effektiva frihetsgrader och relatera dessa till den generella strukturen hos effektiva fältteorier
 • analysera symmetrierna hos ett system och redogöra för deras betydelse för förståelsen av partikelfysik
 • relatera egenskaperna hos kvarkar och gluoner till egenskaperna hos deras sammansatta objekt, hadroner
 • beräkna reaktions- och sönderfallshastigheter från en Lagrangefunktion

Innehåll

Lagrangefunktioner och symmetrier, Noetherströmmar, diskreta symmetrier; grunderna i kvantelektrodynamik och teorin för svag växelverkan, gaugesymmetrier; spridningsteori, unitaritet och analytisitet, Feynmanregler; störningsmässiga och effektiva fältteorier; kvantkromodynamik (QCD), kvarkar och unitära grupper, färgladdning och gaugeinvarians, flavor-symmetri, kiral symmetri, klassificering av hadroner; introduktion till "lattice QCD"; spontant symmetribrott, Goldstone-bosoner; kiral störningsteori.

Undervisning

Föreläsningar och lektionsövningar.

Examination

Inlämningsuppgifter under kursens gång.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Föreläsningsanteckningar som delas ut vid kursstart