Kursplan för Acceleratorer och detektorer

Accelerators and Detectors

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA348
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Teknik A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Elektromagnetisk fältteori och Kärnfysik eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur energi och andra egenskaper hos accelererade partikelstrålar mäts
 • genomföra beräkningar av hur laddade partiklarna transporteras i stråloptiska system med hjälp av speciella magneter
 • redogöra för principerna för strålningsdetektion och vilka faktorer som påverkar mätnoggrannhet, effektivitet och känslighet.
 • redogöra för de vanligast förekommande detektortyperna för mätning av strålning från laddade och neutrala partiklar
 • kalibrera och genomföra grundläggande mätningar med strålningsdetektorer.
 • planera och genomföra ett experiment för att få information om ett fysikaliskt problem.
 • analysera och återkoppla mätresultat till ett fysikalisk problem.

Innehåll

Grundläggande egenskaper hos olika typer av acceleratorer. Transvers stråldynamik för enskilda partiklar och system av partiklar samt verktyg för att beräkna dessa. Metoder för acceleration och diagnostik. Strålning och växelverkan från laddade och neutrala partiklar. Strålningsdetektorer: scintillationsdetektorer och neutrondetektering, halvledardetektorer. Experimentella metoder med acceleratorer och detektorer.

Uppställning och genomförande av experiment vid accelerator. Vid experimentet kommer såväl detektor som acceleratorprestanda att studeras.

Undervisning

Undervisningen kommer att ske genom problembaserat lärande (PBL) med fokus på studentens delaktighet i lärandet. I undervisningen formuleras frågor och problem tillsammans med studenten som sedan studeras och utvecklas genom genom grupparbeten, praktiska moment, litteraturstudier, diskussioner m.m. Centralt i pedagogiken är att studenten själv tar ansvar i lärandet, söker och utvärderar kunskap samt tränar samarbete. Kontinuerlig utvärdering genom redovisningar och diskussioner ingår i PBL.

Examination

Inlämningsuppgifter och skriftlig minitentamen (3 hp), experiment och rapportering av resultat (2 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

 • Knoll, Glenn Frederick Radiation detection and measurement

  3. ed.: New York: Wiley, cop. 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk