Kursplan för Astrofysik - testverktyg för fysikens teorier

Astrophysical Tests of Physical Theories

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA227
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med kvantfysik/kvantmekanik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • förklara egenskaper och skillnader mellan teori och modell
 • förklara egenskaper och skillnader mellan fenomen och observation
 • förklara hur en fysiker använder observationer och modeller för att formulera teorier
 • redogöra för olika astrofysikaliska observationer som signifikant bidragit och utvecklat vår förståelse för fundamental fysik
 • kritiskt utvärdera samspelet mellan teori och observation för en given astrofysikalisk situation
 • sammanfatta och presentera de senaste vetenskapliga rönen inom astrofysik som är kopplade till kursens innehåll

Innehåll

Bakgrund: Betydelsen av begreppen teori, modell, fenomen och observation och hur de relaterar till varandra. Exempel från fysikens historia.

Tillämpningar: Olika astrofysikaliska förhållanden som exempel hur data kan begränsa vår beskrivning av den fysikaliska världen: partiklar, krafter, naturkonstanter och deras möjliga variabilitet, materiens tillståndsekvation under extrema förhållanden, rumtiden i fler än fyra dimensioner.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier med presentationer av olika områden.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier (1 hp). Godkända inlämningsuppgifter (2 hp) . Skriftlig och muntlig redovisning av en litteraturuppgift (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Utdelade artiklar

 • Johansson, Lars-Göran. Philosophy of Science for Scientists

  1st ed. 2016.: Cham: Springer International Publishing, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk