Kursplan för Laserspektroskopi

Laser Spectroscopy

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB766
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-02-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp med 90 hp kemi alternativt fysik. Spektroskopi, 10 hp, eller motsvarande rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva och förklara grundläggande begrepp inom laserfysiken
 • jämföra funktion och egenskaper hos ett antal vanligt förekommande lasrar
 • beskriva och jämföra de viktigaste laserspektroskopiska metoderna samt deras användning för att studera fotokemiska och fotofysiska processer
 • tillämpa och praktiskt använda laserspektroskopisk instrumentering

Innehåll

Ljusets egenskaper, växelverkan mellan ljus och materia, principen för laserverkan, laserstrålningens egenskaper, icke-linjära fenomen och generering av korta pulser, lasersystem för spektroskopi, instrumentering för detektering av optiska signaler och för tidsupplösta mätningar, absorptions- och fluorescensspektroskopi, Raman-spektroskopi, icke-linjär spektroskopi, tidsupplöst och ultrasnabb laserspektroskopi, speciella tillämpningar av laserspektroskopi, laborativa övningar.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar, seminarier, laborationer och projekt.

Examination

Seminarier (5 hp), skriftlig och muntlig projektpresentation (3 hp), laborationer (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av de olika kurskomponenterna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB757 Laserspektorskopi.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Telle, Helmut H.; Urena, Angel Gonzalez; Donovan, Robert John Laser chemistry : spectroscopy, dynamics and applications

  Chichester: John Wiley and Sons, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Telle, Helmut H.; Urena, Angel Gonzalez; Donovan, Robert John Laser chemistry : spectroscopy, dynamics and applications

  Chichester: John Wiley & Sons, c2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rullière, Claude.; Rullière, Claude Femtosecond laser pulses [Elektronisk resurs] : principles and experiments

  Ingår i:

  Table of Contents / Abstracts

  Se bibliotekets söktjänst

Kompletterande material: utdelat material och kompendium.