Kursplan för Partikelfysik II

Advanced Particle Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA355
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 120 hp med Partikelfysik och Kvantfältteori.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för partikelfysikens Standardmodell och dess experimentella verifiering
 • redogöra för Standardmodellens begränsningar och behovet av att gå bortom den med idéer för ny fysik och hur sådan kan sökas experimentellt
 • analysera partikelfysikaliska processer baserat på Feynmandiagram
 • redogöra för väsentliga typer av partikelfysikexperiment och deras detektorer
 • redogöra för anknytningar till astrofysik och kosmologi

Innehåll

- Experimentella och teoretiska aspekter av modern partikelfysik i termer av fundamentala materiepartiklar (kvarkar och leptoner) och kraftpartiklar (foton, W±, Z0, gluoner).
- Gaugeteori för elektrosvag och stark växelverkan, dvs. Standardmodellen.
- Användande av Feynman diagram för att förstå grundläggande processer och beräkna tvärsnitt (för hand eller med användning av datormetoder).
- Experimentella state-of-the-art-tekniker i dagens experiment.
- Experimentell verifiering av teorier, upptäckter av nya fenomen (t.ex. CP-brott och neutrino-oscillationer) och sökande efter ny fysik relaterad till olösta problem och begränsningar hos Standardmodellen.
- Introduktion till supersymmetri och andra teorier bortom Standardmodellen.

- Utsikter till upptäckter av nya fenomen, t.ex. vid LHC-experiment på CERN.
- Introduktion till astropartikelfysik med anknytningar till kosmologi.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner med problemlösning, seminarier.

Examination

Seminarier (3 hp), inlämningsuppgifter (2 hp) och tentamen (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Tully, Christopher G. Elementary particle physics in a nutshell

  Princeton: Princeton University Press, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk