Kursplan för Hållbar utveckling - synsätt och visioner - en seminarieserie

Sustainable Development: Worldviews and Visions - a Seminar Series

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV501
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Kandidatexamen (eller motsvarande) inom området naturvetenskap och teknik och/eller inom ett samhällsvetenskapligt område.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kunna visa bred förståelse för olika dimensioner av hållbar utveckling på lokal, regional och global nivå
 • kunna kritiskt förhålla sig till och analysera begreppet hållbar utvecklings historiska framväxt
 • kunna kritiskt förhålla sig till och värdera olika definitioner av och indikatorer på hållbar utveckling
 • kunna kritiskt förhålla sig till och värdera olika aktörers visioner om en hållbar framtid samt olika strategier för att uppnå ett hållbart samhälle

Innehåll

Begreppet hållbar utveckling: historik, definitioner, indikatorer och angreppssätt. Hållbar utveckling ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Hållbar utveckling i lokal, regional och global skala. Personliga och samhälleliga visioner om en hållbar framtid: strategier och målsättningar. Dagsaktuella miljö- och utvecklingsfrågor.

Undervisning

Undervisningen sker främst i seminarieform. Seminarierna leds av kursledningen tillsammans med inbjudna gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stor vikt läggs vid aktivt studentdeltagande, reflektion och kritiskt ifrågasättande av egna och andras synsätt och värderingar.

Examination

Studenterna examineras genom PM-skrivande och aktivt deltagande vid seminarierna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.