Kursplan för Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar

Sustainable Design: Ecology, Culture and Human Built Worlds

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV019
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Universitetsstudier 60 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika teoretiska och tillämpade designprinciper och modeller för hållbar design;
 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till hållbar design ur ett etiskt, kulturellt och historiskt perspektiv;
 • kritiskt granska olika designlösningarnas ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser, risker, möjliga användningsområden och funktioner i arbetet för en hållbar utveckling;
 • självständigt tillämpa en specifik designteori på en avgränsad utmaning inom hållbarhetsområdet.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion av begreppen hållbar utveckling och design ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Därefter görs en bred orientering och genomgång av olika designprinciper och modeller för hållbar design, som till exempel design med inspiration av naturen och utifrån ekologiska system och förutsättningar. Dessa exempel granskas och problematiseras sedan utifrån en kritisk analys och diskussion med fokus på etik, makt, risker och möjligheter, idéhistoriska exempel, skilda kultur- och världsbilder, och estetik. Avslutningsvis ska studenten tillämpa de förvärvade, teoretiska kunskaperna inom en specifik designprincip på ett område inom hållbarhetsområdet. Kursen eftersträvar en tvärvetenskaplig arbetsprocess där design inbegriper tekniskt, socialt, ekonomiskt, ekologiskt integrerade och hållbara system. Projektarbetet innebär möjlighet till olika kreativa redovisningssätt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningsformen bygger på aktivt studentdeltagande och kritiskt tänkande.

Examination

Studenten examineras genom skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av ett projektarbete (4,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår även i kurspaketet Tillämpad hållbarhetsvetenskap.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Course Reader

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Group Project Book

  CEMUS/specific selection of books,

  Obligatorisk

 • Papanek, Victor Design for the real world : human ecology and social change

  2. ed., completely rev.: London: Thames and Hudson, 1985

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk