Kursplan för Hållbar utveckling

Sustainable Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV083
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-08-29
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för begreppet hållbar utveckling - framväxt, olika dimensioner och tolkningar
 • redogöra för olika exempel på problemområden och möjliga lösningar som finns för en hållbar utveckling på lokal, nationell respektive global nivå
 • redogöra för sambanden mellan livsstil, resursutnyttjande och globala hållbarhetsproblem
 • redogöra för hållbarhetsarbete i den egna närmiljön
 • söka fram, kritiskt värdera, sammanställa och skriftligt presentera information inom hållbarhetsområdet, samt
 • analysera och argumentera/diskutera aktuella hållbarhetsfrågor.

Innehåll

Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling, de ekologiska grunderna för människans existens på jorden och vårt sätt att använda naturresurserna. Exempel på teman som berörs är materialflöden, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, klimatförändringar, vattenförsörjning och energisystem. Vidare behandlas livsstilsfrågor, ledarskapsroller och politiska strategier för omställning mot hållbar utveckling. Frågor om etik, hälsa, kulturmönster, globalisering och teknikutveckling diskuteras kopplat till hållbar utveckling.
Kursen omfattar även studier av hållbarhetsaspekter och förverkligande av de nationella miljömålen i det egna närområdet. Studierna belyser t.ex. energiproduktion, vattenrening, avfallshantering, utbildning för hållbar utveckling, effekter av naturresursanvändning, social och ekonomisk struktur samt lokala problem, lösningar, strategier och visioner.
Utöver detta genomför studenten ett självständigt fördjupningsarbete i valfritt tema inom området hållbar utveckling.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Inlämningsuppgifter lämnas in i e-klassrummet, och studenten får personlig återkoppling från läraren. Utöver studenternas egna litteraturstudier ingår obligatoriska diskussionsforum och chatt-seminarier.

Examination

Individuella inlämningsuppgifter (3 hp), individuell skriftlig redovisning av studie på lokal nivå (1,5 hp), samt skriftlig rapport av valt fördjupningsarbete (3 hp). 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2020

 • Hedenus, Fredrik; Persson, U. Martin; Sprei, Frances Hållbar utveckling : nyanser och tolkningar

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Boken finns även på engelska (se nedan).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedenus, Fredrik; Persson, U. Martin; Sprei, Frances Sustainable development : nuances and perspectives

  First edition: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Boken finns även på svenska (se ovan).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

En av böckerna används i kursen (både språkutgåvorna kan användas). Utöver detta förekommer textmaterial omfattande ca 2-300 sidor som finns tillgängligt via kursens e-klassrum.

Versioner av litteraturlistan