Kursplan för Grundkurs i marknadsföring 1

Basic Marketing 1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE946
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-09-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom kandidatprogrammet i företagsekonomi och som fristående kurs

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • känna igen och identifiera vanliga problem som företag generellt ställs inför i sitt marknadsföringsarbete,
 • förstå grundläggande begrepp och ha kunskap om hur olika delar i marknadsföringen är relaterade till varandra samt känna till olika synsätt på marknadsföring,
 • beskriva grundläggande teorier, modeller och strategiska verktyg,
 • förstå och kritiskt förhålla sig till vetenskapliga metoder i marknadsföring, beskriva och diskutera de omgivningsfaktorer som påverkar en organisations verksamhet.

Innehåll

I kursen diskuteras centrala marknadsföringsbegrepp och modeller och teorier förklaras. Marknadsföring berör centrala frågor kring hur konsumenter, företag eller organisationer "gör affärer" med varandra. För ett företag eller en organisation är kunskaper om kundens behov och beteende liksom relationen till och samspelet med kunden av avgörande betydelse för dess långsiktiga överlevnad.

Inom marknadsföring behandlas marknadsföringens grunder för konsument-, tjänste- och industriella marknader. Inom konsumentmarknadsföring behandlas konsumenter, konkurrenter och omgivning samt företags strategiska och taktiska marknadsföringsplanering. Inom tjänstemarknadsföring diskuteras de marknadsföringsproblem som är relaterade till tjänsternas karaktäristika, och inom industriell marknadsföring kontrasteras ett relationsorienterat synsätt mot ett transaktionsorienterat.

Undervisning

Kursen ges på svenska. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats.

Examination

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.
Examination sker i löpande form genom olika examinationsmoment som skrivningar, arbetsuppgifter, grupparbeten och datoriserade prov. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av alla examinationsmomenten.

Löpande examination innebär att uppgifter och prov måste fullföljas inom ramen för kurstillfällets längd. Dock finns möjlighet att via uppsamlingsskrivningar erhålla godkänt på kursen utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

Förutom kursboken tillkommer annan litteratur i form av Artiklar och bokkapitel, ca 200 sid vilka distribueras under kursen. https://courses.hgo.se/course/view.php?id=3069&element=2

 • Kotler, Philip; Armstrong, Gary Principles of marketing

  15. ed.: Boston: Pearson Prentice Hall, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk