Kursplan för Ekonomisk kalkylering

Financial Calculation

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE945
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-09-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom kandidatprogrammet i företagsekonomi under den avslutande terminen, och som fristående kurs.

Mål

Kursens mål är att studenten skall få insikter och kunskaper i hur en organisation behandlar olika typer av kostnader och intäkter. Utifrån det vilka principer som ligger till grund för en långsiktig och hållbar prissättning av en vara eller en tjänst.
Efter genomgången kurs ska studenten:

 • Ha god förståelse för olika företagsekonomiska begrepp
 • Ha grundläggande förståelse för hur främst förekomst av så kallade fasta kostnader bör behandlas i en produktkalkyl
 • Kunna identifiera och tillämpa kvantifierbara metoder i en kostnadskalkyl
 • Ha kunskap om hur den kritiska volymen beräknas och på vilket sätt olika komponenter i denna påverkas
 • Kunna genomföra en produktkalkyl men även en prissättningskalkyl för en produkt eller en tjänst
 • Känna till begreppet avkastningskrav och olika intressentera syn på resultat
 • Kunna tillämpa olika typer av kalkyler i företagsekonomiska beslutssituationer

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av de begrepp som förekommer inom produktkalkylering. Speciell uppmärksamhet ges till rörliga och fasta kostnader. Inom området produktkalkylering har hanteringen av fasta kostnader en viktig roll, därför kommer i kursen olika synsätt för att hantera fasta kostnader att behandlas. Vidare studeras också olika kvantitativa modeller som används för att skapa ett långsiktigt pris på en produkt eller en tjänst med. I samband med det diskuteras också fördelar och nackdelar med olika kvantitativa modeller.

Undervisning

Kursen ges på svenska. Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats.

Examination

Examination sker genom en skriftlig tentamen vid kursens slut. Slutbetyg på kursen sätts efter tentamensresultat. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U).
Mer detaljerad information om hur sammanvägningen går till framgår av studiehandledningen som publiceras på kursens webbplats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

 • Ax, Christian; Johansson, Christer; Kullvén, Håkan Den nya ekonomistyrningen

  5. uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst