Kursplan för Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys

Financial Accounting with Applied Business Analysis

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE944
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-09-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom kandidatprogrammet i företagsekonomi under den avslutande terminen, och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • Ha god förståelse för redovisningssystemets uppbyggnad och de värdegrunder som används i redovisningsstandards
 • Ha grundläggande förståelse för hur redovisningsinformation produceras och används
 • Kunna identifiera och bokföra grundläggande affärshändelser
 • Kunna upprätta ett enklare bokslut
 • Kunna tillämpa finansiella mått på redovisningsdata i syfte att beskriva ett
 • företags lönsamhet, likviditet och finansieringssituation.
 • Kunna redogöra för grundläggande samband och begrepp inom ämnet företagsekonomi och dess olika delområden som marknadsföring, finansiering, organisering, och redovisning.
 • Tillämpa grundläggande kunskaper i företagsekonomi för att sammanställa, analysera, kritiskt värdera och integrera information i en företagsekonomisk praktik.
 • Presentera en projektrapport, såväl muntligt som skriftligt, där företag analyserats utifrån olika perspektiv och teoretiska ansatser inom; marknadsföring, finansiering, organisation och externredovisning.

Innehåll

Kursen innehåller tre spår som integreras i kursen:
Ämneskunskap, metodkunskap och bildning. Kursen strävar efter att studenten ska kunna integrera ämneskunskaper från olika delområden inom företagsekonomi och öva att tillämpa dessa på praktikfall.

Kursen inleds med att studera affärsredovisning genom diskussion av grundläggande begrepp såsom tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader. Sambandet mellan resultat, balans och likviditet uppmärksammas. Parallellt introduceras principerna bakom dubbel bokföring, konton och kontoplaner. Principerna exemplifieras med vanligt förekommande affärshändelser. Redovisningens slutrapporter såsom årsbokslut och årsredovisning är centrala i kursen. Därför studeras också hur dessa rapporter kan analyseras för att beskriva företagets lönsamhet, likviditet och finansiella situation. Vidare hur utformnigen av dem påverkas av lagstiftning, redovisningsstandarder, redovisningsprinciper och värderingsmetoder.

Den avslutande delen på kursen utgörs av ett ämnesintegrerande moment. Här skall studenterna integrerat tillämpa kunskaper från grundkurser i marknadsföring, kalkylering, organisation och affärsredovisning. Det baseras på case där studenterna får tillämpa informationssökning och insamling av information, värdering av olika källor, vetenskaplig metod samt problemanalys. Denna del syftar till att fördjupa studenternas kunskaper i företagsekonomi samt öka den allmänna informationskompetensen och medvetenheten i metodfrågor.

Undervisning

Kursen ges på svenska. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats.

Examination

Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.
Examination sker i löpande form genom olika examinationsmoment som skrivningar, arbetsuppgifter, och grupparbeten. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av examinationsmomenten.
Löpande examination innebär att uppgifter och prov måste fullföljas inom ramen för kurstillfällets längd. Dock finns möjlighet att via uppsamlingsskrivningar erhålla godkänt på kursen utan omregistrering
Mer detaljerad information om hur sammanvägningen går till framgår av studiehandledningen som publiceras på kursens webbplats

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.
 
OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2019

 • Marton, Jan; Sandell, Niklas; Stockenstrand, Anna-Karin Redovisning : från bokföring till analys

  2 uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmgren, Helén Case i bokföring

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk