Kursplan för Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv

Literacy from an L2 Perspective

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS333
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Svenska som andraspråk A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-01-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2019-02-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp varav 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för teorier om litteracitet och litteracitetsbegreppets framväxt ur ett andraspråksperspektiv,
 • diskutera kritisk litteracitet kopplat till identitet och makt,
 • problematisera relationen mellan litteracitet och andraspråksinlärares språk- och kunskapsutveckling,
 • analysera olika aspekter på litteracitet utifrån ett andraspråksperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar litteracitetsbegreppets framväxt och fördjupar teorier om litteracitet ur ett andraspråksperspektiv. På kursen diskuteras kritisk litteracitet med ett särskilt fokus på frågor kopplade till identitet och makt. Därtill fördjupas språkets och litteracitetens roll för kunskapsutveckling. Dessutom diskuteras multimodala aspekter i relation till teorier om litteracitet ur flerspråkighetsperspektiv.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarieövningar. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter. Betyg U-VG.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Franker, Qarin Bildvalet har betydelse

  Ingår i:

  Språk och lärande : = Language and learning : rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008 papers from the ASLA symposium in Stockholm, 7-8 November 2008

  Uppsala: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2009

  (2009) s. 97-117

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gee, James Paul Social linguistics and literacies : ideology in discourses

  Fifth edition.: London: Routledge, 2015.

  Alternativt 2012, 4th ed.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Janks, Hilary. Literacy and power

  London: Routledge, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kleifgen, Jo Anne. Communicative practices at work : multimodality and learning in a high-tech firm

  Bristol: Multilingual Matters, 2013

  Kap. 3 och 4.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lea, Mary R; Street, Brian V Student writing in higher education : An academic literacies approach

  Ingår i:

  Studies in higher education.

  vol. 23 (1998) nr. 2 s. 157-172

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Multilingual literacies : reading and writing different worlds

  Amsterdam: J. Benjamins Pub, 2000

  Kap. 8 och 11.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Selander, Staffan; Kress, Gunther R. Design för lärande : ett multimodalt perspektiv

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Läses i urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Street, Brian V.; Lefstein, Adam. Literacy : an advanced resource book

  London: Routledge, 2007.

  Läses i urval.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom läses efter eget val och i samråd med läraren en avhandling.