Kursplan för Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft

Decision Analysis in Energy Planning with Focus on Wind Power

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV129
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftprojektering G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp, eller Energi och miljö, 7,5 hp, eller Vindkraft - planering, 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de mångdimensionella egenskaperna hos förnybar energiteknik
 • dela upp förnybara energiprojekt i rimliga hållbarhetskriterier (energi, ekonomi, teknik, miljö och samhälle)
 • bedöma dessa kriterier på en kvalitativ och/eller kvantitativ grund och göra en jämförande utvärdering av potentiella konkurrerande projekt
 • redogöra för grundläggande aspekter inom Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)
 • tillämpa grundprinciperna i MCDA för vindkraft

Innehåll

Kursen behandlar mångsidig och integrerad bedömning av förnybara energitekniker samt urvals- och beslutsanalys vid planering för förnybar energi.
Multi-Criteria Decision Analysis: Grunderna för metoden och operativa konsekvenser. Tillämpning av grundläggande MCDA metoder för beslut vid vindkraftsplanering.

Undervisning

Kursen ges som en nätbaserad kurs. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet, och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter 6 hp
Skriftlig essä 1,5 hp 
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV089, Introduktion till urvals- och beslutsanalys i planering för förnybar energi med fokus på vindkraft.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2019

 • Boyle, Godfrey Renewable energy : power for a sustainable future

  3. ed.: Oxford: Oxford Univ. Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Delar av ovanstående kurslitteratur används i kursen och ytterligare textmaterial på omkring 100 sidor tillhandahålls i e-klassrummet.

Versioner av litteraturlistan