Kursplan för Vindkraft - energiberäkningar

Wind Energy Calculations

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV127
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • finna och bedöma kvalitet på indata till beräkningar i dataprogram, till exempel kartor, information om råhets- och terrängförhållanden samt vinddata
 • beräkna vindkraftverks produktion, ljud- och skuggpåverkan på specifika platser genom användandet av beräkningsprogram
 • simulera och värdera vindkraftverks synbarhet i landskapet
 • optimera vindkraftverk på specifika platser genom användandet av beräkningsprogram
 • optimera och analysera vindkraftverks placering i vindkraftsparker med tanke på energiproduktion och med hänsyn till andra omgivningsfaktorer samt bedöma platsers lämplighet när det gäller vindkraftsetablering
 • använda beräkningsprogram för projektering av vindkraftsprojekt

Innehåll

Kursen behandlar hur underlag som kartor och vindresurskartor kan användas i programvaran och även hur data om råhet och vind ska bedömas beträffande kvaliteten och användas i programvaran. Energiberäkningar, beräkningar för ljud, skuggor och synlighet, för optimering av vindkraftverk både som enstaka vindkraftverk samt i vindkraftspark genomförs, beräkningsresultat analyseras och bedöms av studenten med avseende på optimal produktion och lämplig placering.

Studentens reflekterar och gör en sammanvägd bedömning om vindkraftsprojekts utformning och energiproduktion, med avseende på lämplighet av plats beträffande vindresurs, infrastruktur och omgivningspåverkan.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Uppgifter lämnas in i e-klassrummet och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Vindatlasprogrammet WindPRO tillsammans med WAsP-modulen används i kursen.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (6 hp) samt skriftlig hemtenta (1,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV078, Vindkraft - energi 2.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Brower, Michael Wind resource assessment : a practical guide to developing a wind project

  Hoboken, N.J.: Wiley, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • WindPRO manual

  EMD International A/S, Danmark, 2008

  Denna litteratur tillhandahålls vid kursstart.

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik

  3., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wizelius, Tore Wind power projects : theory and practice

  Abingdon, Oxon: Routledge, 2015

  Kan ersättas av den svenska utgåvan.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk